Hemmets läkarebok om vaccinmotstånd

Eftersom bland annat Vaccin.me brukar hänvisa till denna så kan det vara intressant att citera vad den säger om vaccinmotstånd. Nedanstående är från sida 74 och framåt i 1930 års upplaga.
Ofantligt mycket viktigare än behandlingen är i våra dagar förebyggande av smittkopporna. Att vi genom vaccinationen är i stånd att förhindra det epidemiska uppträdandet av smittkoppor, är genom noggrann statistik längesedan bevisat, och för den, som verkligen satt sig in häruti, är det ofattbart att ännu, till och med bland upplysta personer här och där finnas motståndare mot vaccinationen, som till och med önska upphävande av vaccinationstvånget, vilket dock visat sig så välsignelsebringande, att kopporna nu nästan fullständigt sakna betydelse såsom farsot, då de däremot förr voro en vanlig landsplåga.
Många röster höjas som sagt nuförtiden för vaccinationstvångets borttagande, men innan man skänker ett öra åt dessa, bör man noga taga reda på vad saken gäller. De flesta som ropa: ”bort med vaccinationen”, hava kanske själva verket ganska litet reda på vad vaccinationen egentligen är och vad vi med densamma vunnit.
I forna dagar voro kopporna ett verkligt mänsklighetens plågoris. Med tämligen korta mellanrum (7á 8 år) gingo svåra epidemier över landet och decimerade befolkningen. År 1784 föllo endast i Sverige ej mindre än 12,453 personer offer för sjukdomen. Då epidemien kom till Island, bortryckte den en tredjedel av öns befolkning.
År 1930 var vaccination mot smittkoppor obligatorisk i Sverige sedan år 1816. Den allmänna vaccinationen upphörde 1976 i och med att smittkoppor var utrotade.

Frågor och svar om vaccin

800px-smallpox_vaccine

1. På vilket sätt görs bedömningen huruvida nyttan överstiger riskerna vid en vaccination?

Svar: För varje vaccin som godkänns görs en bedömning av nyttan (dvs hur bra ett vaccin skyddar mot sjukdom) och riskerna (dvs biverkningar) baserat ad på de data man får fram i de kliniska prövningar som gjorts innan godkännandet.

Det finns generella europeiska riktlinjer för hur studierna ska göras, och hur stora de behöver vara, på EMAs hemsida .

Vad gäller nyttan tittar man på hur väl vaccinet skyddar mot sjukdomen, hur många färre som insjuknar efter vaccination jämfört med placebo eller annan kontroll, t ex ett annat godkänt vaccin mot någon annan sjukdom som inte är relaterad till testvaccinet. Om skyddseffekt inte går att studera (t ex för att sjukdomen är mycket ovanlig, eller om det redan finns ett fungerande vaccin mot den som används) kan man titta på t ex antikroppssvar istället. Exempelvis finns internationellt fastställda gränser för vilka antikroppsnivåer som är förknippade med skydd mot sjukdom, som används som mått på skyddseffekt för vacciner mot stelkramp och difteri. Eftersom både difteri och stelkramp numera är mycket ovanliga, då man vaccinerar en stor andel av befolkningen världen över mot dessa sjukdomar sedan många årtionden tillbaka, går det inte att studera hur väl vaccinet mot dem skyddar. Det går heller inte att göra placebokontrollerade (jämförelse med overksamt ämne) studier mot dessa sjukdomar idag, av etiska skäl, då det skulle innebära att man undanhåller skyddande vacciner från barn, som därmed riskerar att drabbas av sjukdomar som går att förhindra med vaccination. Det finns idag en stor mängd data, både från kontrollerade studier och epidemiologiska studier som stödjer en mycket god skyddseffekt av dessa vacciner.

I utredningen av ett vaccin inför godkännande ingår att man också bedömer hur stor risken är att drabbas av den sjukdom som vaccinet ska skydda emot, och hur allvarlig sjukdomen kan vara.

Riskerna bedöms utifrån de biverkningar som rapporterats i de kliniska studierna, och man följer upp säkerheten efter godkännandet för att undersöka om mycket ovanliga biverkningar inträffar som inte är kända vid godkännandet. Man gör sedan en bedömning av orsakssamband mellan biverkningen och vaccinationen.

För många av de vacciner som godkänns idag och för vacciner som godkänts under de senaste 10-20 åren har myndigheterna också ställt krav på uppföljningsstudier av effekt och säkerhet efter godkännandet. I uppföljningsstudier studerar man hur effekterna ser ut när vaccinet används på det sätt det är godkänt, t ex i barnvaccinationsprogram. Eftersom kliniska studier som görs före godkännandet görs under andra former än ordinarie vårdsituation, kan man genom att studera användningen efter godkännandet verifiera att de resultat man fått i kliniska studier också är tillämpliga på en verklig situation. För att studera befolkningseffekter kan man också göra stora så kallade epidemiologiska studier i register där data för befolkningen samlas in.

Förnyade nytta/risk bedömningar görs också efter godkännandet i de återkommande säkerhetsrapporterna för vaccin som regelbundet sammanställs av företagen och som granskas av läkemedelsmyndigheterna. För nya läkemedel/vacciner skickas de in varje halvår, för att sedan övergå till årliga rapporter, och efter ytterligare tid, med längre intervall.

Exempel på godkännandeprocess

Exempel på hur godkännande av ett nytt vaccin går till är de två första  vaccinerna mot humant papillomvirus (HPV ) som godkändes 2006 och 2007. När de godkändes hade stora kliniska studier genomförts för att studera skyddseffekt och säkerhet. Sammanlagt ingick ca 20 000 personer i studierna före godkännandet för varje vaccin. Man studerade i första hand skyddseffekten mot förstadier till livmoderhalscancer (då cancer inte går att använda som slutmått i studier eftersom allvarliga förstadier till cancer alltid tas bort och då man kan inte låta dem utvecklas till cancer i studiesyfte). Dessutom studerade man (förstadier till) andra cancerformer som är relaterade till HPV. Säkerhetsuppföljning gjordes också på alla som ingick i studierna. Dessa studier var placebokontrollerade. I studierna följdes försökspersonerna under olika lång tid i olika studier. Vid tidpunkten för godkännande av dessa vacciner fanns data upp till 5 år efter vaccination för Cervarix och 3 år efter vaccination med Gardasil.  Uppföljningen efter godkännandet av HPV-vacciner är också omfattande. Dels har företagen genomfört studier, men även oberoende uppföljningar av myndigheter och forskare har gjorts och publicerats.

(referenser: Quadrivalent HPV vaccination and risk of multiple sclerosis and other demyelinating diseases of the central nervous system. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):54-61.Scheller NM, Svanström H, Pasternak B, Arnheim-Dahlström L, Sundström K, Fink K, Hviid A., http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000703/human_med_000805.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 , http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000721/human_med_000694.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 , https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Cervarix-vaccin-mot-humant-papillomvirus-HPV/ , https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Gardasil-vaccin-mot-humant-papillomvirus/ )

Om man idag vill studera ett nytt vaccin mot HPV är det däremot inte möjligt att göra placebokontrollerade studier, då man inte kan undanhålla de personer som ingår i studien ett fungerande vaccin som ingår i vaccinationsprogram. Istället måste nya vacciner då jämföras med de som redan är godkända, och de nya vaccinerna måste visas vara minst lika bra som de tidigare godkända.

edward_jenner_manuscript

Edvard Jenners orginalmanuskript

2. Finns det några regler eller något vetenskapligt utformat protokoll för en sådan bedömningsgrund? Hur ser de/det i sådana fall ut?

SVAR: På Läkemedelsverkets hemsida finns generell information om procedurer kring godkännande av läkemedel, samt beskrivning av hur testning av nya läkemedel går till. Länk .

Hur läkemedel inklusive vacciner godkänns är reglerat i läkemedelslagstiftningen. Nya vacciner bedöms i stort sett alltid inom den europeiska centrala proceduren, vilket innebär att en produkt godkänns i samtliga EU-länder samtidigt och på samma sätt. Vi har därför valt att beskriva hur arbetet går till inom denna procedur. De vetenskapliga kraven är dock desamma oavsett om en produkt bara godkänns i Sverige, några europeiska länder eller samtliga, men proceduren skiljer sig något åt.

Ett godkännande startar med att en tillverkare skickar in en ansökan om att få sälja sitt vaccin. Ansökan ska beskriva de kliniska studier (dvs studier på människor, patienter eller friska frivilliga) som genomförts, men också de djurförsöksdata som gjorts innan studier på människor. Dessutom ska tillverkningsprocess och kvalitetskontroll beskrivas i detalj.

Alla läkemedel bedöms på samma sätt. Bedömningen av ansökan resulterar alltid i en utredningsrapport, som görs i samma mall för alla läkemedel. Mallen finns på EMAs (Europeiska läkemedelsmyndighetens) hemsida. De utredningsmallar som används innehåller också en generell vägledning, tydligt beskriven i denna länk

Godkännande av ett nytt vaccin baseras alltså på de data som tillverkaren skickar in. Tillverkaren är skyldig att skicka in samtliga kliniska data som finns för produkten, och det finns tydliga krav på hur studier ska genomföras, både etiska krav och vetenskapliga kvalitetskrav (se också svar på fråga 3a). Myndigheterna har också möjlighet att inspektera alla aspekter av en produkt när som helst under utvecklingen eller efter godkännande, såsom enskilda studier, hela företag, tillverkning, eller företagets processer för insamling av säkerhetsdata (farmakovigilans).

När ett vaccin har godkänts publiceras den vetenskapliga dokumentationen som ligger till grund för godkännandet på EMAs hemsida, i form av en ”European Public Assessment Report” (EPAR). När väsentliga ändringar i godkännandet, t ex om vaccinet godkänns för att ges till andra åldersgrupper, eller med annan dosering än när det först godkändes, publiceras den vetenskapliga bedömningen av detta på samma sätt.

3c. Vilken grad och nivå av biverkningar tolereras innan det anses att riskerna överstiger nyttan med vaccination?

SVAR: Eftersom vacciner ofta ges till hela befolkningen, och ofta till små barn i förebyggande syfte ställs särskilda krav på säkerhet. Man exponerar friska individer för ett läkemedel, och därmed är acceptansen för biverkningar mycket låg. Varje vaccin som godkänns har alltså genomgått en individuell bedömning av säkerhet och förväntad nytta. Man väger in faktorer som hur allvarlig sjukdomen är som vaccinet avser att skydda mot är, hur stor risken är att smittas eller insjukna i den sjukdomen, samt hur stor skyddseffekt vaccinet visat.

Det går inte att generellt säga exakt vilken biverkning som tolereras, för alla vacciner i alla situationer. Alla vacciner medför en risk för lokala biverkningar i samband med vaccinationen (t ex smärta, rodnad och svullnad på injektionsstället), och generella symptom som huvudvärk, sjukdomskänsla och ibland feber. Dessa symtom är oftast inte allvarliga, och går oftast över inom en eller ett par dagar.

Det finns också exempel på hur man kan begränsa användningen av ett vaccin för att förhindra allvarliga biverkningar. T ex är vacciner som är baserade på levande försvagade virus eller bakterier inte avsedda att ges till personer med nedsatt immunförsvar, som löper ökad risk att drabbas av biverkningar av just denna typ av vacciner. Exempel på sådana vacciner är mässling- påssjuka- och röda hund-vacciner Ett annat exempel är att personer som är allergiska mot någon komponent i ett vaccin inte ska få just det vaccinet, exempelvis ska personer med svår äggallergi inte få ett influensavaccin där ägg används i tillverkningsprocessen.

Alla misstänkta biverkningar som rapporteras är inte orsakade av vaccination. Det är ofta svårt att säkert säga att en händelse orsakats av vaccination, och det är också svårt att utesluta att händelsen beror på vaccinationen om ett tidssamband finns. Det krävs ofta stora epidemiologiska studier för att avgöra om en vaccination medför en riskökning för en viss ovanlig eller sällsynt biverkning. Även om man har visat en viss riskökning för en sjukdom eller annan medicinsk händelse efter vaccination, är det svårt att säkert säga i varje enskilt fall att om det är vaccinationen som orsakat sjukdomen, eftersom även individer som inte vaccinerats kan drabbas av sjukdomen.

För varje vaccin, liksom för alla andra läkemedel, finns de biverkningar som rapporterats,  och bedömts ha ett möjligt samband med vaccinationen i kliniska prövningar under utvecklingen (före godkännande), samt reaktioner som rapporterats efter godkännande, listade i produktinformationen, och bipacksedel. Dessa finns tillgängliga på Läkemedelsverkets hemsida, och motsvarande information finns i FASS.

Källa: Läkemedelsverket

Så ljuger ”BVC-Alternativet”

Sidan ”BVC-Alternativet” är en sida som drivs av Eleonor Magnusson. Enligt henne är syftet:

Tanken med BVC-alternativet är att uppmuntra till förälderns förmåga att lita på sig själv och sin magkänsla, samt uppmuntra till den egna förmågan att leta information..

Hon hjälper dock inte till att leta information då den information hon själv sprider knappast kan anses balanserad, eller ens sanningsenlig. Här är ett exempel:

bvc-alt-ljuger

Källan är www.1177.se, men läser man hela texten hittar man även:

Nästan alla som får hepatit B blir friska, men några har kvar sjukdomen hela livet, så kallad kronisk hepatit B. Då kan man leva som vanligt men man ska undvika att belasta levern med till exempel alkohol och tänka på smittorisken

Mitt tips är: Lita inte på ”BVC-Alternativet”, det är inget alternativ till BVC. Prata med utbildad personal och läs mera på 1177 eller varför inte CDCs utmärkta ”Pink Book” om olika sjukdomar. Den skriver så här om Hepatit B:

An estimated 2 billion persons worldwide have been infected with HBV, and more than 350 million persons have chronic, lifelong infections. HBV infection is an established cause of acute and chronic hepatitis and cirrhosis. It is the cause of up to 50% of hepatocellular carcinomas (HCC). The World Health Organization estimated that more than 600,000 persons died worldwide in 2002 of hepatitis B-associated acute and chronic liver disease.

I länder där Hepatit B är endemisk finns en risk för smitta. Man skall inte överdriva risken, men heller inte bagatellisera den, vilket ”BVC-Alternativet” gör.

Vad ansåg man förr om mässling?

På sajter som Vaccin.me påstås ofta att man tidigare ansåg mässling vara en ”harmlös” sjukdom. Som källa brukar man ange boken Hemmets Läkarebok, från 1930-talet. Vad står det då egentligen i den? Först en liten bakgrund dock.

lakarebok

Få unga mödrar har egna erfarenheter av barnsjukdomar? De har vuxit upp i ett land med mycket hög vaccinationsgrad, där mässling inte längre cirkulerar. Man har inga egna erfarenheter av mässling, kikhosta eller polio. Då är det lätt att man kan förledas att tro att sjukdomarna är harmlösa. En tanke som säkert den prästman i Föglö för 180 år sedan skulle ha funnit märklig då han såg liemannen, i form av mässling, skörda hans församlingsbor.

massling_foglo_1830

Foto: ArkivDigital

Det dröjde långt in på 1900-talet före dödstalen i mässling började sjunka.

För att förstå hur man ställde sig till barnsjukdomar på exempelvis 1930-talet, måste man sätta sig in i hur situationen var då.

Före mässlingsvaccin fanns så fick alla mässling. Det fanns inget sätt att undvika den. Förr eller senare fick man mässling och det bästa skyddet var att se till att man blev sjuk i en ålder där risken var som lägst, vilket är i åldern 5-15 år, cirka.

Det fanns heller inga orsaker att skrämma upp folk i onödan. Man fick mässling. De flesta klarade sig. Någon blev döv eller blind. Någon dog. Sådant var livet. Jämför med Difteri (27 st), Kikhosta (77 st) etc, så dog färre i Mässling (4 st) år 1930. Vad man jämför med påverkar perspektivet.

Det är med den bakgrunden man måste läsa Hemmets Läkarebok, som säger:

Mottagligheten för denna allbekanta sjukdom är så stor att få människor undgå att såsom barn genomgå densamma. Troligen är det också därför så sällan, som  den angriper fullvuxna personer. Hos fullvuxna personer antager ofta sjukdomen en elakartad karaktär.

Redan där ser vi att man nog hade respekt för sjukdomen. Vi hoppar över diskussionen om att genomgången sjukdom inte alltid ger immunitet (vilket stämmer) och kommer till stycket som vaccinkritiker gärna citerar:

I allmänhet räknar man mässlingen till de mindre allvarsamma barnsjukdomarna och medgivas måste också att månget år är sjukdomsbilden så lindrig att man nästan måste tro att man misstagit sig angående sjukdomens natur, om ej det punktligt uppträdande hudutslaget måste skingra alla tvivel.

Så långt brukar vaccinkritiker citera. Man lämnar då bort nästa stycke:

Vissa år kan dock mässlingen vara betydligt mera elakartad och åtföljd av långvariga och allvarsamma följdsjukdomar.

Hoppsan! Långvariga och allvarsamma? Det låter inte som en ”harmlös” sjukdom! Faktum är att vi i dag vet hur mässlingen angriper kroppens immunsystem och öppnar upp för opportunistiska infektioner. Man dör oftast inte av mässling, utan av efterföljande encefalit eller lunginflammation. Sedan kommer en intressant bit:

Barn under det första levnadsåret tycks vara lika oemottagliga för mässling, som för scharlakansfeber; farligast är mässlingen för svaga, med engelska sjukan eller skrofler behäftade barn.

Ja, alla sjukdomar är farligare för sådana som redan är svaga. Men det betyder inte att sjukdomen är ofarlig för de starka och friska. (skrofler = en typ av tuberkulos). Orsaken att barn under ett år sällan insjuknar är att de har fått passiva antikroppar av modern, under graviditeten (inte genom amning som ofta felaktigt påstås). Denna immunitet räcker 6-12 månader och är även orsaken att första mässlingsvaccinationen ges då den ges.

Vi hoppar vidare till diskussionen om följdsjukdomar:

De svårare komplikationer som kunna stöta till denna annars rätt oskyldiga sjukdom och som under vissa ”årgångar” av mässling äro vanligare, gälla i synnerhet lungorna, öronen, ögonen och tarmkanalen. Det är i synerhet svagare, med engelska sjukan eller skrofler behäftade barn som är utsatta härför. Vid alla dessa följdsjukdomar är tidig läkarehjälp oumbärlig.

Texten fortsätter sedan med att diskutera diagnos av lunginflammation. Går vi framåt i tiden, sisådär 80 år så hittar vi artikeln The Clinical Significance of Measles som berättar hur det ser ut i dag, med biverkningar:

f3-large

Så, även om vi har blivit så mycket bättre på att behandla sjukdomar så är mässlingen långt ifrån ofarlig. Siffrorna ovan stämmer väl överens med de siffror man har från utbrott i Europa. Ungefär 20% behöver sjukhusvård. En på 1000 får encefalit. 6% lunginflammation etc.

Jag avslutar med vad Nordisk Familjebok har att säga:

Dödligheten i sjukdomen är mycket växlande alltefter epidemiens art och de sjukes vård. I ena epidemien kan den uppgå till 2-3 proc., i den andra till 8-10 proc. Under samma epidemi kan den under goda ekonomiska förhållanden uppgå till 3 proc., under sämre förhållanden till 6-8 proc. och under usel vård ända till öfver 50 proc. Då få barn undgå sjukdomen, skördar den alltså ingalunda få offer.

Kan man inte stämma en tillverkare av läkemedel?

När man ser vad som skrivs på sociala medier om vaccin och mediciner så dyker påståendet upp att exempelvis vaccintillverkare skulle ha immunitet och i princip inte ha något juridiskt ansvar för sina produkter. Så är inte fallet och jag skall försöka reda ut begreppen nedan. Missförståndet verkar bottna i två olika saker.

Vaccine Court i USA

National Vaccine Injury Compensation Program i USA grundades 1986 och är i princip en speciell domstol, med lägre beviskrav än vad som normalt gäller. Det är således lättare att få ersättning i denna än i en vanlig rättegång. Reglerna är sådana att fall måste gå via denna instans först. Om man fått avslag kan man välja att starta en vanlig juridisk process.

Socialstyrelsens upphandling av Pandemrix

I avtalet sägs att säljaren GSK skall hållas skadeslös, men det innebär inte att man inte kan stämma GSK. Det betyder endast att i det fall att GSK förlorar och blir skadeståndsskyldiga, så betalar Socialstyrelsen och inte GSK skadeståndet. GSK har således regressrätt visavi Socialstyrelsen. Detta gäller enbart den upphandlingen.

Slutsats

Uppfattningen att vaccintillverkare skulle ha ”frisedel” baserar sig på en missuppfattning av rättsläget.

 

Filmen ”Vaxxed” – En recension

vaxxed-1200x627-facebook-link-1024x535-1024x5351

Filmen ”Vaxxed” av Andrew Wakefield och Del Bigtree är en professionellt gjord film, vars budskap är att vacciner orsakar autism. Filmmakarna själva kallar filmen en ”dokumentär”, men det är den inte.

Det som diskvalificerar filmen som dokumentär är att den innehåller hopklippta telefonsamtal och lösryckta ljudklipp, som sedan fylls i av speakers eller Wakefield, Hooker eller Bigtree. På det sättet blir det svårt för tittaren att se vad som är verkliga fakta och vad som är filmmakarnas egna utsagor. Filmen sägs bygga på dokument från William Thompson, men många av dessa dokument talar emot påståendena i filmen.

Det är inte ovanligt att dokumentärfilmer tar ställning, men ovanligare att man medvetet förvränger uppgifter.

Spelar på känslor

Filmen är helt klart klippt för att appellera till känslor. Genom att blanda berättelsen med bilder och intervjuer med föräldrar till autistiska barn, föräldrar som är helt övertygade att det var vaccinationen som orsakade autismen, förstärker man filmens budskap. Ett budskap som bygger på ett ganska tunt underlag.

Personer med ASD är inte ”skadade”

Det som stör mig kanske mest är hur personer (barn) med ASD porträtteras som ”skadade” i filmen. Jag har bekanta med barn som har ASD och jag skulle aldrig kalla dem ”skadade”. Notera även att det är skillnad på det engelska ordet ”damaged” och svenskans ”skadad”. Än värre är det med ordet ”blight” som Wakefield använder för att beskriva autistiska barn.

Så, personer med ASD har all orsak att vara upprörda. Bilden nedan visar ett antal sådana som protesterade mot ”Vaxxed” då den visades i Kansas City.

2016-06-11-19-56-12

Har verkligen CDC fuskat?

Hela filmen baseras egentligen på en enda sak: En studie av DiStefano et al 2004:  ”Age at First Measles-Mumps-Rubella Vaccination in Children With Autism and School-matched Control Subjects: A Population-Based Study in Metropolitan Atlanta”.

Filmmakarna hävdar att denna studie skulle visa ett samband mellan vaccination och autism och att CDC mörkat detta. Rent specifikt är anklagelserna tre: 1- Man avvek från analysplanen. 2-Man utelämnade data, 3-Man förstörde data.

Låt oss ta dessa i ordning:

  1. Analysplanen: För att få ett så pålitligt resultat som möjligt vid den höär typen av studie gör man upp en analysplan, innan man börjar analysera data. Man får inte ändra denna plan efter att man börjat analysen. Hooker hävdar att så skett och att villkoret för en födelseattest från Georgia lades till i efterhand. Dock visar de dokument som Thompson gett till Hooker (via kongressman Posey) att så inte är fallet. Både kravet på födelseattest som kriterierna för ras finns med från början.
  2. Man utelämnade data: Här blir det knepigare. Det är enbart i en subgrupp man ser en skillnad: afro-amerikanska pojkar som fått vaccinet mellan 18 och 36 månader. Ingen skillnad syns för flickor eller för pojkar i angränsande grupper. Att bara denna grupp skulle ha en ökad risk är biologiskt osannolikt. Det är troligtvis frågan om en så kallad falsk positiv, det vill säga ett resultat som på grund av slumpmässiga variationer ser ut att indikera ett samband trots att det i själva verket inte finns ett samband. Trots det håller jag med Thompson om att det borde ha nämnts i studien. Genom att inte göra detta har man öppnat upp för Wakefield att spinna sin story och orsaka ännu mera skada hos autistiska och andra barn.
  3. Man förstörde data: William Thompson är helt tydlig: Inget data har förstörts. Allt de data som användes i studien finns kvar hos CDC: “All the associated MMR-Autism Study computer files have been retained on the Immunization Safety Office computer servers since the inception of the study and they continue to reside there today”. Det stämmer inte heller att det skulle vara svårt att få ut data från CDC. Hooker antyder det ett antal gånger. CDC lämnar ut data för forskningsändamål, men visst data kan innehålla känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter om identifierbara personer. Vem som helst kan inte bara vandra in och begära vad som helst.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta: Man har inte förstört något data. Man har inte avvikit från analysplanen. Det enda man kan kritisera gruppen för var att man inte tog med det som med rätt stor sannolikhet var en falsk positiv. Även om man skulle acceptera Hookers ”omanalys” av materialet som korrekt (vilket den inte är) så visar den i så fall att det inte finns någon risk för vita pojkar och flickor, eller för afro-amerikanska flickor.

En annan viktig sak att beakta är att flera oberoende forskare i andra länder gjort liknande studier (exempelvis denna och denna) och kommit fram till samma slutsats som DiStefano: Det finns ingen koppling mellan vacciner och autism.

Se gärna filmen

Men se gärna filmen. Då du sett den, så fråga dig själv: Om filmmakarna måste ljuga för att övertyga mig att vacciner orsakar autism, vad är då deras argument värda?

Filmen i korthet

Filmen börjar med ett antal klipp om Mässlingsutbrottet i Disneyland och går sedan snabbt vidare till diverse klipp som diskuterar SB277 i Californien, dvs. lagen som eliminerade undantag från kravet att vaccinera skolbarn, specifikt de undantag som baseras på ”personlig tro”.

Vid 1:55 hoppar man över till en bild av ett tangentbord en röst läser upp en text. Rösten är från en skådespelare och inte som man förleds att tro av William Thomson.

Vid 3:00 kommer en del av de verkliga telefonsamtalen som Hooker spelade in, hopklippt med bilder på Hookers autistiska son. Hooker hävdar att sonens symptom började just efter hans 15-månaders vaccination. Han beklagar sig vidare över att han hade problem att få ut data från CDC, utan att närmare presentera stöd för sina påståenden.

Fram till 5:55 där Doreen Granpeesheh diskuterar prevalensen av autism, diagnoskriterier etc. men nämner inte hur dessa kriterier ändrats med tiden. Hennes beskrivning illustreras med bilder på ett antal barn, de flesta med grav autism. Här får man lätt intrycket att alla autistiska barn är gravt handikappade. Det stämmer inte. Autism är ett brett spektrum, som namnet anger.

Fram till 08:00 där Wakefield berättar att han år 1995 blev kontaktad av en mor med ett autistiskt barn, han påpekar även helt korrekt att studien i The Lancet inte slår fast att det finns något samband utan att mera forskning är nödvändig, det var dock inte så han spann det på diverse presskonferenser. Vad han inte berättar är att det inte alls var modern som kontaktade honom, utan en advokat, vid namn Richard Barr. För sitt besvär kvitterade Wakefield ut 435 643 Brittiska pund. Pengarna kom från en fond som skulle hjälpa fattiga få rättshjälp.

10:00 Del Bigtree som börjar med att skryta med sina kvalifikationer som medicinjournalist, men han har tydligen missat att anekdoter inte är data och att de flesta fall av autism faktisk diagnosticeras just vid den ålder då 15-månaders vaccinet ges i USA. Vid samma ålder börjar barnen ofta prata, gå etc. Kort sagt: Det händer ganska mycket.

11:50 flera intervjuer… med föräldrar Polly Tommey, läkare Jim Sears som helt korrekt påpekar hur vaccin utrotade polio.

15:30 bild på jättestor nål och stora klumpar kvicksilver… Intressant eftersom inget vaccin innehåller metalliskt kvicksilver. Dessutom påverkades inte autismprevalensen alls, då man tog bort kvicksilverföreningen tiomersal från vaccinerna.

17:47 Doreen Granpeesheh igen som hävdar ett samband.

18:56 Jenna Reed

19:50 Wakefield igen om historien bakom MMR, Trivarix, Pluserix. Menignitis, ålder för vaccination. Det är här frågan om påssjukevaccin baserat på virus av Urabe-stammen. Orsaken att vaccinet används i tredje värden är delvis ekonomisk. Det är billigare att tillverka. Dessutom har det något bättre effekt än Jeryl-Lynn stammen. Nackdelen är att den ger en förhöjd risk för meningit. Dock inte så stor risk som påssjuka.

Denna studie diskuterar de olika påssjukevaccinens effekt.

Allt ilustreras med en animering, men jättestora sprutor med grönt innehåll och skumma personer med solglasögon som smyger med väskor. I verkligheten ser en spruta ut så här:

syringe

21:10 Wakefield klipper ur en studie och diskuterar ett eventuellt åldersberoende, men man får en litet annan bild om man läser hela studien: ”we were not able to determine the actual age-specific risk of vaccine-associated aseptic meningitis”. Studien påpekar även att risken för meningit i sig själv är åldersberoende. samt diverse confounders.

22:30 Hooker igen som hävdar att det var en ”big secret” att man kunde begära ut data från CDC. Som vi sett stämmer inte detta.

Klipp med Thompson: ”De (CDC) vill inte att man skall veta att detta data existerar” – Vad menar han? Studien finns ju. Då är det ganska givet att även det data den baserar sig på existerar.

26:40 Wakefield hänvisar till en studie han gjort 1996 ”The Safety of the Measles Vaccine” – Har inte lyckats hitta denna studie. Han hänvisar vidare till en insändare av en homeopat i BMJ år 2000 och påstår att han anser att man borde använda individuella vaccin i stället för MMR. Vad han inte nämner är att det var just det man gjorde i Japan år 1993, efter ett antal fall av Menigit på grund av ett påssjukevaccin baserat på Urabe. Dock ledde detta inte till någon nedgång i antal diagnosticerade fall av ASD. Detta finns beskrivet i den så kallade Yokohamastudien.

With his colleagues Yasuo Shimizu and Michael Rutter of the Institute of Psychiatry in London, UK, Honda looked at the records of 31,426 children born in one district of Yokohama between 1988 and 1996. The team counted children diagnosed as autistic by the age of 7.

They found the cases continued to multiply after the vaccine withdrawal, ranging from 48 to 86 cases per 10,000 children before withdrawal to 97 to 161 per 10,000 afterwards. The same pattern was seen with a particular form of autism in which children appear to develop normally and then suddenly regress – the form linked to MMR by Wakefield.

29:50 Mark Blaxhill, konspirationsteorier om Big Pharma

33:24 Hooker diskuterar hur han analyserade data.

34:20 Wakefield: ”Wow” ”det fanns en risk” – Men glömmer att säga att det enbart gäller färgade pojkar. Intressant med tanke på att inte ett enda av barnen som förekommer i hans kavalkad så här långt är färgat…

36:00 Här kommer ”The African American effect”

38:20 Hooker diskuterar CDC igen

42:59 Del Bigtree diskuterar timingen igen och glömmer att Hookers “analys” bara visar på en ökad risk för afroamerikanska pojkar.

43:20  ”Did the CDC Commit Fraud”, Exhibit #1: Deviation from analysis plan. Del Bigtree hävdar att man ändrat planen. Nov 2001 data inne. Draft analysis plan. Sep 5 2001. Diskussioner om födelseattest.

Det de säger stämmer dock inte. CDCs ”draft analysis plan” från April 3, 2001 visar helt klart hur de planerade att använda ras som variabel samt att de tänkte använda födelseattest hela tiden.

first-draft-analysis-plan-segment-1

 

46:30 Luc Montagnier?? Enda syftet med att ha med honom verkar vara att rida på hans Nobelpris? Förutom det så tillför han egentligen inget till diskussionen.

47:00 David Weldon, Kongressman

48:00 Mera Mark Blaxhill och Big Pharma. Han pratar vitt och brett om nya vaccin, patenterade, men MPR är inte patenterat… Han avser antagligen HPV-vaccinet, men det har inget med mässling att göra.

48:00 Vioxx skandalen. ”just because something is on the market does not mean it is safe” – Så sant, men chansen att ett vaccin är det är faktiskt ganska mycket större. Kraven på vacciner är rätt hårda.

49:00 Brandy Vaughan (säljare)

Pratar strunt att inte vaccin testas lika rigoröst som vanliga mediciner. Hon påstår att man inte har RCTs eller långtidsstudier. Båda påståendena är fel. Det görs RCTs på vaccin och det finns flera långtidsstudier, t ex på MPR-vaccinet. I Finland gjordes en studie på 1.8 miljoner individer under 14 år… Man har även gjort långtidsstudier på HPV-vaccinet.

När det gäller test och godkännande av vaccin baserar sig exempelvis Sveriges regler på rekommendationer från WHO som säger att det skall ställas högre krav på sådant som ges till friska människor. Det gör att reglerna är striktare exempelvis med avseende på vilka typer av studier som måste genomföras, deras längd och antalet deltagare. Det kan även förekomma striktare regler gällande övervakning efter att medlet godkänts och registrerats.

50:00 Doreen Granpeesheh igen om ”toxic overload”, GMP, Pesticider…

53:35 Stephanie Seneff, här måste man faktiskt ge henne cred för att hon berättar att hon är AI-forskare och inte immunolog. Man skall dock ta hennes påstående att 80% av alla pojkar är autistiska 2032, med en viss nyap salt.

53:59 Mera Mark Blaxhill – Autism är ett nytt fenomen – nej det är det inte. Det kallades annat förr. Det finns gott om beskrivningar liknande autism i litteraturen sedan länge.

56:02 Isolated autism 7x större risk

59:00 Mera, synnerligen emotionella anekdoter

1:01:40 Del Bigtree frågar: Varför gör inte CDC en vaccinerad/ovaccinerad studie? – Borde inte en som kallar sig ”Medicinjournalist” förstå sig på etik?

1:01:59 Exhibit 2: Omission of data

Thompson email till Orenstein October 20 2002

1:06:55 Exhibit 3: Destruction of documents

1:09:06 Klipp av dokument där man ser den markerade gruppen, cases=14

Så här kommenterar CDC det hela:

The study looked at different age groups: children vaccinated by 18 months, 24 months, and 36 months. The findings revealed that vaccination between 24 and 36 months was slightly more common among children with autism, and that association was strongest among children 3-5 years of age. The authors reported this finding was most likely a result of immunization requirements for preschool special education program attendance in children with autism.

1:09:41 Del Bigtree säger igen ”destroying data” – Vilket Thompson själv förnekar. Här spinner de en skicklig väv genom att omväxlande prata om ”dokument” och ”data”. Man får det att se ut som man förstört data, när det som strimlades var papperskopior, kladdar, utkast etc.

1:11:33 Mail från Thompson till Gerberding feb 2 2004

1:13:29 Hookers studie

Genom hela filmen finns det en massa ställen där Wakefield eller Hooker säger ”Thompson sade” – Om han verkligen sade det och de bandade det, varför använder de inte det? Mera sannolikt är att de helt enkelt hittar på och friserar. Notera även att Wakefield aldrig publicerat dokumenten. Inga hinder föreligger eftersom Posey gjort dem ”public domain”. Man måste fråga sig varför inte?

1:14:44 Posey avbryter Colleen Boyle innan hon hinner förklarar VARFÖR man inte gjort en vax/ovax studie.

1:15:25 Helledudanedå.. Så omtänksamma de är om Thompson. De antyder att CDC skulle mörda honom, att de skaffar en advokat etc. I själva verket missbrukade de hans förtroende för sina egna syften. Bandade hans samtal i hemlighet och publicerade information om hans sjukdomshistoria.

1:20:00 mässlingsutbrottet igen..

1:24 Poseys dokument:

Här kan den som vill själv studera alla dokument.

 

Persongalleri:

William Thompson – Anställd på CDC och ansvarig för den statistiska analysen av datat i DiStefanos studie. Vid tiden för DiStefanos studie hade Thompson synpunkter på hur data skulle presenteras och han uttryckte själv oro över att behöva presentera datat inför kongressen. I samband med detta fick Thompson ett nervöst sammanbrott (”became delusional” med sina egna ord). Detta berättade han i förtroende för Hooker, som sedan publicerade informationen.

Thompson medverkar inte i filmen annat än som ljudklipp som spelats in utan hans vetskap. Han har inte uttalat sig offentligt annat än via sin advokat. Han är dock väldigt tydlig med vad han anser om studien:

“The fact that we found a strong statistically significant finding among black males does not mean that there was a true association between the MMR vaccine and autism-like features in this subpopulation”

och om vacciner

“I want to be absolutely clear that I believe vaccines have saved and continue  to save countless lives.  I would never suggest that any parent avoid vaccinating children of any race. Vaccines prevent serious diseases, and the risks associated  with their administration are vastly outweighed  by their individual and societal benefits.”

 

Andrew Wakefield – Huvudförfattare till studien i The Lancet. Sedermera drogs studien tillbaka och de övriga medförfattarna avsade sig den. Wakefield blev av med sin läkarlegitimation i England efter att det framkommit att han på flera grava sätt brutit mot läkaretiken. I stället för att överklaga GMCs beslut valde Wakefield att försöka stämma BMJ. Efteråt har det framkommit att Wakefield i hemlighet mottagit stora summor pengar av en advokat som representerade föräldrar till barn med autism. Han hade även patenterat ett eget konkurrerande vaccin. Numera verksam i USA där han driver en stiftelse, vars huvuduppgift förefaller vara att betala hans lön. Detta framgår av stiftelsens (Strategic Autism Initiative) skatteuppgifter.

Brian Hooker – Har ett autistiskt barn och har drivit flera rättsprocesser i saken.

Han hävdar att sonens autism började efter MPR-vaccination, men i vittnesmålen till hans ersättningsprocess framgår att sonen visade tidiga symptom redan före vaccination. (sida 31). Faktum är att Hookers påstående om en dramatisk förändring efter 15 månader, inte stöds av sonens sjukjournaler.

I filmen presenteras han som “extensively published vaccine safety researcher”. Det stämmer inte enligt PubMed. De studier han publicerat handlar om helt andra saker, om man inte räknar in den studie han gjorde som sedan drogs tillbaka på grund av ”oklarheter”:

Doreen Granpeesheh – Arbetar vid Center for Autism där de enligt egen uppgift behandlar barn med KBT. I filmen pratar hon dock om ”avgiftning” och ”GMO” på ett sätt som får en att undra.

Jenna Reed – Har ett företag Home Autism Treatment L.L.C. Hittar ingen hemsida, men förmodligen säljer de behandlingar.

Mark Blaxhill – Driver bloggen ”Age of Autism”

Stefanie Seneff – Arbetar med artificiell intelligens. Har länge varit aktivist mot GMO, Vacciner etc.

Polly Tommey – Antivaxaktivist. Har hotat Fiona O’Leary för hennes kritik av Vaxxed, men ursäktar föräldrar som mördar sina autistiska barn: ”I will not judge them”. Kort sagt. En hycklare.

Jim Sears – Känd från serien ”The Doctors”. Broder till Robert Sears som skrivit boken ”The Vaccine Book”. Inte strikt antivaccin, men rekommenderar ett ”alternativt” schema.

Rachel Ross – Även hon från serien ”The Doctors”. Hävdar att hon inte ifrågasatt vacciner innan hon presenterades med informationen från Vaxxed, men redan år 2013 propagerade hon emot HPV-vaccination.

Scenerna med de två doktorerna är så uppenbart regisserad att man häpnar.

Brandy Vaughan – Före detta säljare hos Merck och grundare av Council for Vaccine Safety. Har uppenbarligen inte riktigt koll på vilka regelverk som gäller för vacciner.

 

 

 

 

 

 

 

K-vitamin till nyfödda?

I västvärlden ges en dos K-vitamin till alla nyfödda, sedan länge. Ibland dyker frågan ”varför” upp så jag skall försöka reda ut begreppen.

Vitamin-K

Vad är vitamin K?

K-vitamin är egentligen ett samlingsnamn för ett antal ämnen som alla hjälper blodet att koagulera. Dessa ämnen upptäcktes av dansken Henrik Dam redan på 20-talet och upptäckten förlänade honom Nobelpriset i Medicin 1943.

K-vitamin förekommer i många livsmedel: Grönkål, Broccoli, Spenat etc. Dessutom syntetiserar våra tarmbakterier K-vitamin.

K-Vitamin och nyfödda

En nyfödd har en outvecklad tarmflora och är helt beroende av kosten för att få K-vitamin. Vanlig modersmjölkersättning är berikad med K-vitamin, men för barn som enbart ammas kan det bli problem. I många fall är K-vitaminhalten i modersmjölk låg och barnet kan då få brist på K-vitamin.

Vad är VKDB?

VKDB är en förkortning av Vitamin K Deficiency Bleeding. Okontrollerade blödningar hos spädbarn, orsakade av brist på K-vitamin. VKDB delas in i tre klasser beroende på när blödningen inträffar.

  • Tidig, inträffar inom 24h från födseln och är oftast allvarlig. Man räknar med att tidig VKDB inträffar hos 1 nyfödd på 60-250.
  • Klassisk, 1-7 dagar efter födseln
  • Sen VKDB inträffar 2-12 veckor efter, hos tidigare helt friska barn. Den är mera sällsynt (ca 1 på 20000) med är allvarlig eftersom 30-60% av blödningarna är i hjärnan, utan föregående varning.

Vilka barn får VKDB?

Det är inte klarlagt, men prematurer och mödrar som tar vissa mediciner förefaller ha en förhöjd risk, men även helt ”normalt” födda barn kan få VKDB som framgår av denna ”case report”. I denna beskrivs hur ett fullgånget barn som fick hjärnblödning efter 40 dagar. Barnet hade ammats, men inte fått någon form av K-vitamintillskott.

Indeed most cases of HDN (VKDB) occur in babies born after a normal delivery and who therefore would not be considered to be at high risk.

 

Citatet ovan kommer från Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborns. Det finns således inget fog för att påstå att bara ”riskbarn” får VKDB.

Varför ges K-vitamin profylaktiskt?

Redan 1944 upptäckte den svenska forskaren Jörgen Lehmann att ett tillskott av K-vitamin minskade risken för VKDB betydligt:

table1newborn

Det är ett tryckfel i tabellen, det sista intervallet skall givetvis vara 1940 – 1943.

Man räknar med att risken för VKDB är 81 gånger större för barn som inte fått tillskott av K-vitamin, enligt en Brittisk studie.

Hur ges K-vitaminprofylaxen?

Det vanligaste är att den ges som en injektion, men den kan även ges oralt. Injektion är att föredra eftersom det då räcker med en spruta. Ges vitaminet oralt måste man ge vitaminet veckovis till 3 månaders ålder. En dansk studie visar att det fungerar bra, en annan studie är mera tveksam. Dock har den orala varianten vissa problem. Föräldrarna kanske glömmer, barnet kanske spyr upp vitaminet etc.

It is clear from the above studies that oral vitamin K prophylaxis given at birth and supplemented during the neonatal period did not prevent late HDN. (VKDB)

 

Studien har en längre förklaring.

Varför vill inte vissa föräldrar ge K-vitamin?

Tar man del av det som presenteras här så är det ganska förvånande att vissa föräldrar ändå inte vill ge sitt barn det extra skydd som K-vitaminet ger. Då man intervjuade ett antal föräldrar i Tenessee i USA, vars barn alla dött eller fått allvarliga skador av VKDB och där barnen i samtliga fall inte fått K-vitamin, så nämndes orsaker som att det var ”onaturligt” en rädsla för injektioner, att det var ”onödigt” eller att man trodde att K-vitamin ökade risken för Cancer.

Det sista är värt att studera vidare. År 1990 rapporterade Brittiska tidningar att forskare funnit ett misstänkt samband mellan K-vitamin och leukemi (Golding, Greenwod et al 1992). Studien ledde till att många länder bytte från intramuskulärt K-vitamin, till oralt. Man började även undersöka det misstänkta sambandet närmare. Totalt sett gjordes 12 studier, av dessa visade bara två, varav en var orginalstudien på en länk. De övriga 10 fann inget samband.

23 år senare kan man konstatera att det inte verkar finnas något samband mellan K-vitamin och Leukemi. Trots detta framförs denna koppling på diverse ”alternativa” sajter, med hänvisning till Golding & Greenwoods studie och utan att nämna alla andra studier.

En möjlig förklaring ges i denna studie. I Golding, Greenwood et al, var de barn som fick K-vitamin utvalda, såsom varande riskbarn. Dvs prematurer, undervikt, komplicerad förlossning etc. Uppgifterna kom i huvudsak från ett sjukhus, där 80% av förlossningarna var komplicerade sådana och bara 4% okomplicerade vaginala dito. Således kan typen av förlossning vara orsaken och inte K-vitaminet då det visat sig att sådana barn har en förhöjd risk för exempelvis leukemi.

 

Vill du studera vidare?

Rekommenderar då sammanfattningen från CDC eller följande, längre artikel: Evidence for the Vitamin K Shot in Newborns

Jag har konsekvent använt den engelska förkortningen VKDB, Vitamin K Deficiency Bleeding. I texter och citat som använder den äldre benämningen HDN (haemorrhagic disease in newborns) har jag satt VKBD inom parentes.