Får man verkligen cancer av HPV-vaccinet?

På olika sajter som sysslar med så kallad ”alternativmedicin” sprids nu en länk till en en studie som sägs påvisa en koppling mellan HPV-vaccination och cancer. Studien, eller rättare sagt artikeln är publicerad i en Indisk tidskrift och har titeln ”Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination”

HPV[1]

Som artikelförfattare anges ”Lars Andersson” som sägs arbeta vid Karolinska Institutet. Som kontaktuppgift anges en outlook.com-adress. Redan det bör få varningsklockorna att ringa. Pensionerade forskare får oftast behålla sina epostadresser vid institutionen. Hursomhelst kontrollerade aldrig The Indian Journal of Medical Ethics avsändarens identitet utan de kontaktades av KI som påpekade att någon ”Lars Andersson” hos dem ingalunda skrivit texten.

Vad påstår då artikeln? Jo att man sett en ökning av fall av livmoderhalscancer, vilket är sant. Den påpekar vidare att ökningen syns hos kvinnor under 50, vilket även det är sant, däremot vinklas datat på ett bedrägligt sätt.

Vi vet redan att vaccinationen minskar risken för livmoderhalscancer. Hur vet vi det, jo genom studier där man följt individer och då ser man (Luostarinen et al, E Herweijer et al Int J Cancer 2016) att vaccinerade har en mindre risk att insjukna.Det finns flera liknande studier där man jämfört på individnivå så man måste fråga sig varför denna ”Lars Andersson” använder sig av så osäkert data?

Nästa sak som man måste reagera emot är datat man använt i Figur 1. Varför dessa märkliga åldersspann? 20-49 och över 50? Jo, det är för att vi under perioden 2006..2016 ser en ökning i de spannen under 50, men ingen ökning över 50. Skribenten har således torterat sitt data för att få fram sin poäng. Faktum är att ökningen är i stort sett lika i alla spann under 50, utom 20-24 där man ser en minskning. Detta motsäger ju helt skribentens tes. Om man ser samma ökning hos icke-vaccinerade faller ju hela hens resonemang.

Vidare syns ökningen bara i vissa landsting, något som talar för att bättre diagnoser spelar in. Det är så lätt att ljuga med statistik. Ta bara följande: mellan 2011 och 2012 var det en fördubbling av HPV-fallen i åldersspannet 5-9 år! Dvs 2012 var det 1 fall. I de flesta spannen är skillnaden enstaka fall, i spannet 20-24 är det frågan om mellan 10 och 13 fall årligen, så enstaka fall, ger höga procenter.

Cancerfall_2018-05-13_15-09-25

Datat är inte justerat för befolkningsmängd. Källa SCBs statistikdatabas.

Ser man på förändringen 2011 .. 2016 så ser man att ökningen är jämförbar i de flesta ålderskategorier under 50:

Förändring_2018-05-13_15-14-15

Detta omkullkastar helt denne ”Lars Anderssons” tes. Sanningen är i stället att HPV-vaccinet är effektivt. Det minskar förekomsten av vårtor och förstadier till cancer.

Indian Journal of Medical Ethics har återkallat artikeln. Läs mera här.

Suzanne Humphries and the Measles

I was alerted to a post on Facebook a few weeks ago. The post was from an American Nephrologist by the name of Suzanne Humphries. I have noted her views on vaccination before and she even graced our fair city with her presence to appear as an ”Expert witness” in a custody case involving vaccines. The case was resolved, but not to her liking, I might add. Anyway, the post said:

Humphries_2017-04-14_18-23-32

What strikes me as odd is that she would ask for info that is freely available. Google does a decent job of translating Romanian and relevant info on outbreaks in Europe are available on the ECDC Website.

Being the helpful person that I am, I replied and provided relevant info. The majority of the sick and deceased were indeed unvaccinated.

I checked back the next day, only to find that my post had been deteled and I had been banned from further commenting. Meanwhile others had posted pretty much the same info as I had:

Humphries_2017-04-15_14-00-37

Next day.. Guess what. Magnus’ post had disappeared, but there was another:

Humphries_2017-04-16_11-25-35

This time from a journalist in Romania. Next day that was gone as well. I then contacted Hilary and asked her to ask Suzanne. The answer I got was that Suzanne has ”helpers” that helps her moderate the discussion. By looking at other messages I get the impression that only messages that contradict Suzannes  views on vaccination are deleted. Other messages, no matter what are left as is. This fact has been noted by other posters as well:

Humphries_2017-05-04_14-22-31

Interestingly enough the following day Magnus’ message reappeared and Suzanne wrote a reply. No other messages were undeleted though. In the conversation between Magnus and Suzanne, I found this absolute gem:

Humphrises_2017-04-16_22-35-16

Yes, you read that right. According to Suzanne Humphries there is no point in protecting immunocompromised persons as ”they will die anyway”. This view of humanity bothers me quite a bit. There are not ”just a few” people living ordinary lives after transplantation. In 2014, 17,107 kidney transplants took place in the US. Patients with transplants kan live long and happy lives, but will need to take medication that suppresses parts of their immune system. That makes them more suspectible to measles.

Now, I am not suggesting that these ”not so few” would be the primary reason for vaccination. Measles can be a nasty disease. Granted, most or 75-80% manage measles just fine, apart from an imparied immune system for up to three years, but about one in five will have complications that can lead to life-long squelea. Measles has always been ind will continue to be a nasty disease, until we manage to eradicate it, something that is quite doable, given the fact that the measles virus is pretty stable and has no non-human hosts.

So, in essence, you vaccinate against Measles to get protection against a disease that can cause major harm. That is why you do it. That you at the same time protect infants, the sick and people where the vaccine does not give immunity (about three in 100) is just a bonus.

Föräldrars samtycke till vaccination

På den vaccinkritiska sajten vaccin.me finns en artikel skriven av Linda Karlström, med följande rubrik:

vaccin_me_2017-04-25_09-03-09

Rubriken är dock missvisande. Där utlåtandet från Socialstyrelsen talar om ”vårdnadshavare” har Linda Karlström fått det till ”föräldrar”. Rent juridiskt är det olika saker. En förälder är alltid förälder, men en förälder behöver inte vara vårdnadshavare.

Bäst är alltid om barnets föräldrar kan komma överens om saker som rör barnet, men tyvärr är så inte fallet. I vårdnadstvister kan frågor kring barnets hälsovård, skolgång och annat bli utdragna konflikter, som inte gynnar barnet. Om rätten anser att det är i barnets bästa intresse att en förälder har ensam vårdnad så har denna förälder ensam rätt att besluta om saker som vaccination.

Så kort sagt, det som påstås på vaccin.me, ”Inget barn får vaccineras utan båda föräldrarnas tillstånd”, stämmer helt enkelt inte. Missförståndet bottnar i att man blandar ihop begreppen ”förälder” och vårdnadshavare.

 

Betty Wasn’t Vaccinated

In the great ”downsizing” of 2015, when we sold our house and began our ”empty nester” years, I whittled away at my book collection. Many books were given away or sold. I kept only those that I felt a strong connection to. One of the books that I kept was ”Mrs. Mike, the Story of Katherine Mary Flannigan”. I read it first in Middle School, and the story had a huge impact on me. It was the story of a New England girl who married a Canadian Mounted Policeman and ended up in the Northern Wilds of Canada. It was a tale of hardship and struggle, especially for someone who had never really known such concepts before.

Aunt_Betty
What really stuck with me though, was that this young family lost all of their children in an epidemic, and like so many of that time period, ended up with a ”second family” that was to give them some relief from the sorrow of children lost. This was before Jonas Salk and Marie Curie changed the world. This was before three strong generations of Americans who knew no real suffering from preventable childhood illnesses.
One of the only pictures I have ever seen of my Aunt Betty is of her lying serenely in her coffin. Aged 3, she succumbed to pertussis, commonly known as whooping cough. My grandparents lost two of seven children by the age of three. When Betty died, my grandmother was pregnant with her 6th child. It had been 8 years since her first-born son had died at 17 months. In addition to Betty, my grandparents had a 7 year old, 5 year old and an 8 month old in their home. And Betty and my 8 month old father were sick. Perilously so. There was so much concern that my 8 month old father would die on the night of August 28, 1935 that they held a prayer vigil for him, begging God to spare him, while quietly Betty took her last breath in the other room.
A now preventable childhood disease changed many lives that night. Aunt Betty died, and the suffering for my Grandparents was almost unbearable. How could God have taken one, while the other was being so dutifully covered with prayerful intercession? The story of his triumph against death, told many times as he grew up, gave my Dad both survivor’s guilt and an obsession with being worthy of God’s choosing him. So many lives affected by a single young death. A single death multiplied hundreds of times in the community that summer.
One of the great ironies of the ”anti-vaxer” movement in the Western World has been that the people who fear vaccines for their children have no idea of the suffering of the people who lived before the relative childhood illness-free world they were raised in. They have no frame of reference for the consequences of trading one possible outcome (known, suspected and imagined vaccine side effects) for the certainty of another (life changing illness, disability and death from the preventable diseases). And unfortunately, the effects of preventible communicable or contagious illness are not isolated to a single person or family.
I truly feel for parents who believe, rightly or wrongly, that vaccines have caused their family harm. I also know that pharmaceutical companies can be greedy and are not to be trusted unquestioningly. But when I think of how many lives across entire communities are at risk (physically, emotionally and even spiritually) for each unvaccinated child who contracts measles, mumps, or pertussis, I realize these parents likely never had an Aunt Betty who they never had the chance to meet. They never had Grandparents who wistfully recounted stories of their children and neighborhoods being wiped out in the course of weeks. They never had a parent whose life was so changed by a dying sister that his gentle life of service was always tied to her passing.

L0032962 Back of female with measles
I don’t know how to console a grieving family who feels vaccines are dangerous and caused them harm. All I know is that not vaccinating those who are healthy and eligible risks a century of advances in preventable death. If we’re afraid of the vaccines, let’s work to fix that. Let’s not reverse course! We owe this to ourselves, our children and future generations.

By Danita Zanrè, published with the author’s permission.

Rapportering och underrapportering av biverkningar

syringe_with_insulin_for_a_cat

Låt mig först slå fast: Det förekommer underrapportering i samband med all vård. Vad man däremot inte kan göra (vilket naturligtvis inte hindrar vissa från att göra det) är att ta gamla siffror och baserat på dessa hävda att läkare inte rapporterar in allvarliga biverkningar.

Det finns ett antal studier, bland annat från England och Italien som pekar på att benägenheten att rapportera en biverkning är direkt beroende av dess svårighetsgrad. Allvarliga biverkningar rapporterades oftare. Nedan finns en alldeles färsk studie som visar att underrapportering fortfarande är ett problem, men att allvarliga biverkningar är ovanliga. Ungefär 33 av 100 000 behövde någon typ av läkarvård.

I studien finns även en lista över biverkningarna och man ser att den absoluta majoriteten är milda och övergående.

AEs_2017-03-21_13-40-22

AEs_2017-03-21_13-44-11

Dvs vad som i statistiken anses om ”allvarlig” är inte samma som vad man i vardagligt tal skulle kalla allvarlig. Av de 175 rapporter som finns i studien var 3% ”allvarliga”, medan man i den officiella statistiken hade 817 rapporter, där 51% ansågs vara allvarliga. Det visar på att tröskeln för att anmäla allvarligare biverkningar är mycket lägre.

Åsknedslag farligare än mässling?

I ett inslag i Studio Ett påstår Mia Tjärnlund att risken att dödas av blixten var större än risken att dö av mässling på 1930-talet (08:50). Det stämmer dock inte. Totalt sett dog det 618 personer i mässling och 118 personer i åskslag under 1930-talet, så risken att dö av mässling var de-facto 5,23 gånger högre.

800px-lightning

Som alla infektionssjukdomar går mässling i vågor. Antalet mässlingsdöda var 237 det år det var flest på 30-talet, och 2 då det var som minst. Medeltalet var 62 döda per år. Gissa vilket år man jämfört med döda från åsknedslag?

Just detta perfida sätt att förvränga data kan exemplifieras med följande citat:

Faktum är att 1930 var det till och med större risk att dö av ett åsknedslag än av mässling som hade en dödlighet på 0,16 per 100 000 i jämförelse med en dödlighet vid åsknedslag på 0,28 per 100 000. År 1950 var dödligheten nere på 0,07 per 100 000 och 1960 0,04 per 100 000 invånare. I USA hade man år 1960 en dödlighet på 0,24 per 100 000. År 1963 licensierades det första mässlingsvaccinet..

Nu kanske man undrar varför vaccin.me valt just åren 1930, 1950 och 1960? Jo, inget av dessa år var det någon mässlingsepidemi! 1930 är inte representativt för 30-talet på något sätt. Trots att det på 30-talet dog ungefär tio gånger fler än nu i åskslag, så dog det ändå sex gånger så många i mässling.

Inte heller 1950 var något epidemiår. Ändå dog 5 personer i mässling. Året innan dog det 35 och året efter 18.

1963 är det samma sak. Ingen mässlingsepidemi det året. Året innan dog 13 personer och genomsnittet för 60-talet var det fyra döda per år.

Mia Tjärnlund påstår vidare (08:36) att själva vaccinviruset orsakat utbrott. Det stämmer inte. Antingen hittar hon på eller så har hon, okritiskt, accepterat saker hon hittat nät hon ”läst på”

Källa: SCB: Dödsorsaker 1930 – 1959

Ordagrant säger Mia Tjärnlund följande: ”På 1930-talet, när det finns statistik, så var det större risk att dö i ett åsknedslag..”

Filmen ”Vaxxed” – En recension

vaxxed-1200x627-facebook-link-1024x535-1024x5351

Filmen ”Vaxxed” av Andrew Wakefield och Del Bigtree är en professionellt gjord film, vars budskap är att vacciner orsakar autism. Filmmakarna själva kallar filmen en ”dokumentär”, men det är den inte.

Det som diskvalificerar filmen som dokumentär är att den innehåller hopklippta telefonsamtal och lösryckta ljudklipp, som sedan fylls i av speakers eller Wakefield, Hooker eller Bigtree. På det sättet blir det svårt för tittaren att se vad som är verkliga fakta och vad som är filmmakarnas egna utsagor. Filmen sägs bygga på dokument från William Thompson, men många av dessa dokument talar emot påståendena i filmen.

Det är inte ovanligt att dokumentärfilmer tar ställning, men ovanligare att man medvetet förvränger uppgifter.

Spelar på känslor

Filmen är helt klart klippt för att appellera till känslor. Genom att blanda berättelsen med bilder och intervjuer med föräldrar till autistiska barn, föräldrar som är helt övertygade att det var vaccinationen som orsakade autismen, förstärker man filmens budskap. Ett budskap som bygger på ett ganska tunt underlag.

Personer med ASD är inte ”skadade”

Det som stör mig kanske mest är hur personer (barn) med ASD porträtteras som ”skadade” i filmen. Jag har bekanta med barn som har ASD och jag skulle aldrig kalla dem ”skadade”. Notera även att det är skillnad på det engelska ordet ”damaged” och svenskans ”skadad”. Än värre är det med ordet ”blight” som Wakefield använder för att beskriva autistiska barn.

Så, personer med ASD har all orsak att vara upprörda. Bilden nedan visar ett antal sådana som protesterade mot ”Vaxxed” då den visades i Kansas City.

2016-06-11-19-56-12

Har verkligen CDC fuskat?

Hela filmen baseras egentligen på en enda sak: En studie av DiStefano et al 2004:  ”Age at First Measles-Mumps-Rubella Vaccination in Children With Autism and School-matched Control Subjects: A Population-Based Study in Metropolitan Atlanta”.

Filmmakarna hävdar att denna studie skulle visa ett samband mellan vaccination och autism och att CDC mörkat detta. Rent specifikt är anklagelserna tre: 1- Man avvek från analysplanen. 2-Man utelämnade data, 3-Man förstörde data.

Låt oss ta dessa i ordning:

  1. Analysplanen: För att få ett så pålitligt resultat som möjligt vid den höär typen av studie gör man upp en analysplan, innan man börjar analysera data. Man får inte ändra denna plan efter att man börjat analysen. Hooker hävdar att så skett och att villkoret för en födelseattest från Georgia lades till i efterhand. Dock visar de dokument som Thompson gett till Hooker (via kongressman Posey) att så inte är fallet. Både kravet på födelseattest som kriterierna för ras finns med från början.
  2. Man utelämnade data: Här blir det knepigare. Det är enbart i en subgrupp man ser en skillnad: afro-amerikanska pojkar som fått vaccinet mellan 18 och 36 månader. Ingen skillnad syns för flickor eller för pojkar i angränsande grupper. Att bara denna grupp skulle ha en ökad risk är biologiskt osannolikt. Det är troligtvis frågan om en så kallad falsk positiv, det vill säga ett resultat som på grund av slumpmässiga variationer ser ut att indikera ett samband trots att det i själva verket inte finns ett samband. Trots det håller jag med Thompson om att det borde ha nämnts i studien. Genom att inte göra detta har man öppnat upp för Wakefield att spinna sin story och orsaka ännu mera skada hos autistiska och andra barn.
  3. Man förstörde data: William Thompson är helt tydlig: Inget data har förstörts. Allt de data som användes i studien finns kvar hos CDC: “All the associated MMR-Autism Study computer files have been retained on the Immunization Safety Office computer servers since the inception of the study and they continue to reside there today”. Det stämmer inte heller att det skulle vara svårt att få ut data från CDC. Hooker antyder det ett antal gånger. CDC lämnar ut data för forskningsändamål, men visst data kan innehålla känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter om identifierbara personer. Vem som helst kan inte bara vandra in och begära vad som helst.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta: Man har inte förstört något data. Man har inte avvikit från analysplanen. Det enda man kan kritisera gruppen för var att man inte tog med det som med rätt stor sannolikhet var en falsk positiv. Även om man skulle acceptera Hookers ”omanalys” av materialet som korrekt (vilket den inte är) så visar den i så fall att det inte finns någon risk för vita pojkar och flickor, eller för afro-amerikanska flickor.

En annan viktig sak att beakta är att flera oberoende forskare i andra länder gjort liknande studier (exempelvis denna och denna) och kommit fram till samma slutsats som DiStefano: Det finns ingen koppling mellan vacciner och autism.

Se gärna filmen

Men se gärna filmen. Då du sett den, så fråga dig själv: Om filmmakarna måste ljuga för att övertyga mig att vacciner orsakar autism, vad är då deras argument värda?

Fundera även på hur oärliga filmmakare kan använda kreativ klippning för att förvränga vad någon säger, i detta fall Thompson. Se gärna följande film som beskriver hur man ljuger med film.

vaxxed_pseudoscience

Filmen i korthet

Filmen börjar med ett antal klipp om Mässlingsutbrottet i Disneyland och går sedan snabbt vidare till diverse klipp som diskuterar SB277 i Californien, dvs. lagen som eliminerade undantag från kravet att vaccinera skolbarn, specifikt de undantag som baseras på ”personlig tro”.

Vid 1:55 hoppar man över till en bild av ett tangentbord en röst läser upp en text. Rösten är från en skådespelare och inte som man förleds att tro av William Thomson.

Vid 3:00 kommer en del av de verkliga telefonsamtalen som Hooker spelade in, hopklippt med bilder på Hookers autistiska son. Hooker hävdar att sonens symptom började just efter hans 15-månaders vaccination. Han beklagar sig vidare över att han hade problem att få ut data från CDC, utan att närmare presentera stöd för sina påståenden.

Fram till 5:55 där Doreen Granpeesheh diskuterar prevalensen av autism, diagnoskriterier etc. men nämner inte hur dessa kriterier ändrats med tiden. Hennes beskrivning illustreras med bilder på ett antal barn, de flesta med grav autism. Här får man lätt intrycket att alla autistiska barn är gravt handikappade. Det stämmer inte. Autism är ett brett spektrum, som namnet anger.

Fram till 08:00 där Wakefield berättar att han år 1995 blev kontaktad av en mor med ett autistiskt barn, han påpekar även helt korrekt att studien i The Lancet inte slår fast att det finns något samband utan att mera forskning är nödvändig, det var dock inte så han spann det på diverse presskonferenser. Vad han inte berättar är att det inte alls var modern som kontaktade honom, utan en advokat, vid namn Richard Barr. För sitt besvär kvitterade Wakefield ut 435 643 Brittiska pund. Pengarna kom från en fond som skulle hjälpa fattiga få rättshjälp.

10:00 Del Bigtree som börjar med att skryta med sina kvalifikationer som medicinjournalist, men han har tydligen missat att anekdoter inte är data och att de flesta fall av autism faktisk diagnosticeras just vid den ålder då 15-månaders vaccinet ges i USA. Vid samma ålder börjar barnen ofta prata, gå etc. Kort sagt: Det händer ganska mycket.

11:50 flera intervjuer… med föräldrar Polly Tommey, läkare Jim Sears som helt korrekt påpekar hur vaccin utrotade polio.

15:30 bild på jättestor nål och stora klumpar kvicksilver… Intressant eftersom inget vaccin innehåller metalliskt kvicksilver. Dessutom påverkades inte autismprevalensen alls, då man tog bort kvicksilverföreningen tiomersal från vaccinerna.

17:47 Doreen Granpeesheh igen som hävdar ett samband.

18:56 Jenna Reed

19:50 Wakefield igen om historien bakom MMR, Trivarix, Pluserix. Menignitis, ålder för vaccination. Det är här frågan om påssjukevaccin baserat på virus av Urabe-stammen. Orsaken att vaccinet används i tredje värden är delvis ekonomisk. Det är billigare att tillverka. Dessutom har det något bättre effekt än Jeryl-Lynn stammen. Nackdelen är att den ger en förhöjd risk för meningit. Dock inte så stor risk som påssjuka.

Denna studie diskuterar de olika påssjukevaccinens effekt.

Allt ilustreras med en animering, men jättestora sprutor med grönt innehåll och skumma personer med solglasögon som smyger med väskor. I verkligheten ser en spruta ut så här:

syringe

21:10 Wakefield klipper ur en studie och diskuterar ett eventuellt åldersberoende, men man får en litet annan bild om man läser hela studien: ”we were not able to determine the actual age-specific risk of vaccine-associated aseptic meningitis”. Studien påpekar även att risken för meningit i sig själv är åldersberoende. samt diverse confounders.

22:30 Hooker igen som hävdar att det var en ”big secret” att man kunde begära ut data från CDC. Som vi sett stämmer inte detta.

Klipp med Thompson: ”De (CDC) vill inte att man skall veta att detta data existerar” – Vad menar han? Studien finns ju. Då är det ganska givet att även det data den baserar sig på existerar.

26:40 Wakefield hänvisar till en studie han gjort 1996 ”The Safety of the Measles Vaccine” – Har inte lyckats hitta denna studie. Han hänvisar vidare till en insändare av en homeopat i BMJ år 2000 och påstår att han anser att man borde använda individuella vaccin i stället för MMR. Vad han inte nämner är att det var just det man gjorde i Japan år 1993, efter ett antal fall av Menigit på grund av ett påssjukevaccin baserat på Urabe. Dock ledde detta inte till någon nedgång i antal diagnosticerade fall av ASD. Detta finns beskrivet i den så kallade Yokohamastudien.

With his colleagues Yasuo Shimizu and Michael Rutter of the Institute of Psychiatry in London, UK, Honda looked at the records of 31,426 children born in one district of Yokohama between 1988 and 1996. The team counted children diagnosed as autistic by the age of 7.

They found the cases continued to multiply after the vaccine withdrawal, ranging from 48 to 86 cases per 10,000 children before withdrawal to 97 to 161 per 10,000 afterwards. The same pattern was seen with a particular form of autism in which children appear to develop normally and then suddenly regress – the form linked to MMR by Wakefield.

29:50 Mark Blaxhill, konspirationsteorier om Big Pharma

33:24 Hooker diskuterar hur han analyserade data.

34:20 Wakefield: ”Wow” ”det fanns en risk” – Men glömmer att säga att det enbart gäller färgade pojkar. Intressant med tanke på att inte ett enda av barnen som förekommer i hans kavalkad så här långt är färgat…

36:00 Här kommer ”The African American effect”

38:20 Hooker diskuterar CDC igen

42:59 Del Bigtree diskuterar timingen igen och glömmer att Hookers “analys” bara visar på en ökad risk för afroamerikanska pojkar.

43:20  ”Did the CDC Commit Fraud”, Exhibit #1: Deviation from analysis plan. Del Bigtree hävdar att man ändrat planen. Nov 2001 data inne. Draft analysis plan. Sep 5 2001. Diskussioner om födelseattest.

Det de säger stämmer dock inte. CDCs ”draft analysis plan” från April 3, 2001 visar helt klart hur de planerade att använda ras som variabel samt att de tänkte använda födelseattest hela tiden.

first-draft-analysis-plan-segment-1

46:30 Luc Montagnier?? Enda syftet med att ha med honom verkar vara att rida på hans Nobelpris? Förutom det så tillför han egentligen inget till diskussionen.

47:00 David Weldon, Kongressman

48:00 Mera Mark Blaxhill och Big Pharma. Han pratar vitt och brett om nya vaccin, patenterade, men MPR är inte patenterat… Han avser antagligen HPV-vaccinet, men det har inget med mässling att göra.

48:00 Vioxx skandalen. ”just because something is on the market does not mean it is safe” – Så sant, men chansen att ett vaccin är det är faktiskt ganska mycket större. Kraven på vacciner är rätt hårda.

49:00 Brandy Vaughan (säljare)

Pratar strunt att inte vaccin testas lika rigoröst som vanliga mediciner. Hon påstår att man inte har RCTs eller långtidsstudier. Båda påståendena är fel. Det görs RCTs på vaccin och det finns flera långtidsstudier, t ex på MPR-vaccinet. I Finland gjordes en studie på 1.8 miljoner individer under 14 år… Man har även gjort långtidsstudier på HPV-vaccinet.

När det gäller test och godkännande av vaccin baserar sig exempelvis Sveriges regler på rekommendationer från WHO som säger att det skall ställas högre krav på sådant som ges till friska människor. Det gör att reglerna är striktare exempelvis med avseende på vilka typer av studier som måste genomföras, deras längd och antalet deltagare. Det kan även förekomma striktare regler gällande övervakning efter att medlet godkänts och registrerats.

50:00 Doreen Granpeesheh igen om ”toxic overload”, GMP, Pesticider…

53:35 Stephanie Seneff, här måste man faktiskt ge henne cred för att hon berättar att hon är AI-forskare och inte immunolog. Man skall dock ta hennes påstående att 80% av alla pojkar är autistiska 2032, med en viss nyap salt.

53:59 Mera Mark Blaxhill – Autism är ett nytt fenomen – nej det är det inte. Det kallades annat förr. Det finns gott om beskrivningar liknande autism i litteraturen sedan länge.

56:02 Isolated autism 7x större risk

59:00 Mera, synnerligen emotionella anekdoter

1:01:40 Del Bigtree frågar: Varför gör inte CDC en vaccinerad/ovaccinerad studie? – Borde inte en som kallar sig ”Medicinjournalist” förstå sig på etik?

1:01:59 Exhibit 2: Omission of data

Thompson email till Orenstein October 20 2002

1:06:55 Exhibit 3: Destruction of documents

1:09:06 Klipp av dokument där man ser den markerade gruppen, cases=14

Så här kommenterar CDC det hela:

The study looked at different age groups: children vaccinated by 18 months, 24 months, and 36 months. The findings revealed that vaccination between 24 and 36 months was slightly more common among children with autism, and that association was strongest among children 3-5 years of age. The authors reported this finding was most likely a result of immunization requirements for preschool special education program attendance in children with autism.

1:09:41 Del Bigtree säger igen ”destroying data” – Vilket Thompson själv förnekar. Här spinner de en skicklig väv genom att omväxlande prata om ”dokument” och ”data”. Man får det att se ut som man förstört data, när det som strimlades var papperskopior, kladdar, utkast etc.

1:11:33 Mail från Thompson till Gerberding feb 2 2004

1:13:29 Hookers studie

Genom hela filmen finns det en massa ställen där Wakefield eller Hooker säger ”Thompson sade” – Om han verkligen sade det och de bandade det, varför använder de inte det? Mera sannolikt är att de helt enkelt hittar på och friserar. Notera även att Wakefield aldrig publicerat dokumenten. Inga hinder föreligger eftersom Posey gjort dem ”public domain”. Man måste fråga sig varför inte?

1:14:44 Posey avbryter Colleen Boyle innan hon hinner förklarar VARFÖR man inte gjort en vax/ovax studie.

1:15:25 Helledudanedå.. Så omtänksamma de är om Thompson. De antyder att CDC skulle mörda honom, att de skaffar en advokat etc. I själva verket missbrukade de hans förtroende för sina egna syften. Bandade hans samtal i hemlighet och publicerade information om hans sjukdomshistoria.

1:20:00 mässlingsutbrottet igen..

1:24 Poseys dokument:

Här kan den som vill själv studera alla dokument.

Persongalleri:

William Thompson – Anställd på CDC och ansvarig för den statistiska analysen av datat i DiStefanos studie. Vid tiden för DiStefanos studie hade Thompson synpunkter på hur data skulle presenteras och han uttryckte själv oro över att behöva presentera datat inför kongressen. I samband med detta fick Thompson ett nervöst sammanbrott (”became delusional” med sina egna ord). Detta berättade han i förtroende för Hooker, som sedan publicerade informationen.

Thompson medverkar inte i filmen annat än som ljudklipp som spelats in utan hans vetskap. Han har inte uttalat sig offentligt annat än via sin advokat. Han är dock väldigt tydlig med vad han anser om studien:

“The fact that we found a strong statistically significant finding among black males does not mean that there was a true association between the MMR vaccine and autism-like features in this subpopulation”

och om vacciner

“I want to be absolutely clear that I believe vaccines have saved and continue  to save countless lives.  I would never suggest that any parent avoid vaccinating children of any race. Vaccines prevent serious diseases, and the risks associated  with their administration are vastly outweighed  by their individual and societal benefits.”

Andrew Wakefield – Huvudförfattare till studien i The Lancet. Sedermera drogs studien tillbaka och de övriga medförfattarna avsade sig den. Wakefield blev av med sin läkarlegitimation i England efter att det framkommit att han på flera grava sätt brutit mot läkaretiken. I stället för att överklaga GMCs beslut valde Wakefield att försöka stämma BMJ. Efteråt har det framkommit att Wakefield i hemlighet mottagit stora summor pengar av en advokat som representerade föräldrar till barn med autism. Han hade även patenterat ett eget konkurrerande vaccin. Numera verksam i USA där han driver en stiftelse, vars huvuduppgift förefaller vara att betala hans lön. Detta framgår av stiftelsens (Strategic Autism Initiative) skatteuppgifter.

Brian Hooker – Har ett autistiskt barn och har drivit flera rättsprocesser i saken.

Han hävdar att sonens autism började efter MPR-vaccination, men i vittnesmålen till hans ersättningsprocess framgår att sonen visade tidiga symptom redan före vaccination. (sida 31). Faktum är att Hookers påstående om en dramatisk förändring efter 15 månader, inte stöds av sonens sjukjournaler.

I filmen presenteras han som “extensively published vaccine safety researcher”. Det stämmer inte enligt PubMed. De studier han publicerat handlar om helt andra saker, om man inte räknar in den studie han gjorde som sedan drogs tillbaka på grund av ”oklarheter”:

Doreen Granpeesheh – Arbetar vid Center for Autism där de enligt egen uppgift behandlar barn med KBT. I filmen pratar hon dock om ”avgiftning” och ”GMO” på ett sätt som får en att undra.

Jenna Reed – Har ett företag Home Autism Treatment L.L.C. Hittar ingen hemsida, men förmodligen säljer de behandlingar.

Mark Blaxhill – Driver bloggen ”Age of Autism”

Stefanie Seneff – Arbetar med artificiell intelligens. Har länge varit aktivist mot GMO, Vacciner etc.

Polly Tommey – Antivaxaktivist. Har hotat Fiona O’Leary för hennes kritik av Vaxxed, men ursäktar föräldrar som mördar sina autistiska barn: ”I will not judge them”. Kort sagt. En hycklare.

Jim Sears – Känd från serien ”The Doctors”. Broder till Robert Sears som skrivit boken ”The Vaccine Book”. Inte strikt antivaccin, men rekommenderar ett ”alternativt” schema.

Rachel Ross – Även hon från serien ”The Doctors”. Hävdar att hon inte ifrågasatt vacciner innan hon presenterades med informationen från Vaxxed, men redan år 2013 propagerade hon emot HPV-vaccination.

Scenerna med de två doktorerna är så uppenbart regisserad att man häpnar.

Brandy Vaughan – Före detta säljare hos Merck och grundare av Council for Vaccine Safety. Har uppenbarligen inte riktigt koll på vilka regelverk som gäller för vacciner.