Åsknedslag farligare än mässling?

I ett inslag i Studio Ett påstår Mia Tjärnlund att risken att dödas av blixten var större än risken att dö av mässling på 1930-talet (08:50). Det stämmer dock inte. Totalt sett dog det 618 personer i mässling och 118 personer i åskslag under 1930-talet, så risken att dö av mässling var de-facto 5,23 gånger högre.

800px-lightning

Som alla infektionssjukdomar går mässling i vågor. Antalet mässlingsdöda var 237 det år det var flest på 30-talet, och 2 då det var som minst. Medeltalet var 62 döda per år. Gissa vilket år man jämfört med döda från åsknedslag?

Just detta perfida sätt att förvränga data kan exemplifieras med följande citat:

Faktum är att 1930 var det till och med större risk att dö av ett åsknedslag än av mässling som hade en dödlighet på 0,16 per 100 000 i jämförelse med en dödlighet vid åsknedslag på 0,28 per 100 000. År 1950 var dödligheten nere på 0,07 per 100 000 och 1960 0,04 per 100 000 invånare. I USA hade man år 1960 en dödlighet på 0,24 per 100 000. År 1963 licensierades det första mässlingsvaccinet..

Nu kanske man undrar varför vaccin.me valt just åren 1930, 1950 och 1960? Jo, inget av dessa år var det någon mässlingsepidemi! 1930 är inte representativt för 30-talet på något sätt. Trots att det på 30-talet dog ungefär tio gånger fler än nu i åskslag, så dog det ändå sex gånger så många i mässling.

Inte heller 1950 var något epidemiår. Ändå dog 5 personer i mässling. Året innan dog det 35 och året efter 18.

1963 är det samma sak. Ingen mässlingsepidemi det året. Året innan dog 13 personer och genomsnittet för 60-talet var det fyra döda per år.

Mia Tjärnlund påstår vidare (08:36) att själva vaccinviruset orsakat utbrott. Det stämmer inte. Antingen hittar hon på eller så har hon, okritiskt, accepterat saker hon hittat nät hon ”läst på”

Källa: SCB: Dödsorsaker 1930 – 1959

Ordagrant säger Mia Tjärnlund följande: ”På 1930-talet, när det finns statistik, så var det större risk att dö i ett åsknedslag..”

Filmen ”Vaxxed” – En recension

vaxxed-1200x627-facebook-link-1024x535-1024x5351

Filmen ”Vaxxed” av Andrew Wakefield och Del Bigtree är en professionellt gjord film, vars budskap är att vacciner orsakar autism. Filmmakarna själva kallar filmen en ”dokumentär”, men det är den inte.

Det som diskvalificerar filmen som dokumentär är att den innehåller hopklippta telefonsamtal och lösryckta ljudklipp, som sedan fylls i av speakers eller Wakefield, Hooker eller Bigtree. På det sättet blir det svårt för tittaren att se vad som är verkliga fakta och vad som är filmmakarnas egna utsagor. Filmen sägs bygga på dokument från William Thompson, men många av dessa dokument talar emot påståendena i filmen.

Det är inte ovanligt att dokumentärfilmer tar ställning, men ovanligare att man medvetet förvränger uppgifter.

Spelar på känslor

Filmen är helt klart klippt för att appellera till känslor. Genom att blanda berättelsen med bilder och intervjuer med föräldrar till autistiska barn, föräldrar som är helt övertygade att det var vaccinationen som orsakade autismen, förstärker man filmens budskap. Ett budskap som bygger på ett ganska tunt underlag.

Personer med ASD är inte ”skadade”

Det som stör mig kanske mest är hur personer (barn) med ASD porträtteras som ”skadade” i filmen. Jag har bekanta med barn som har ASD och jag skulle aldrig kalla dem ”skadade”. Notera även att det är skillnad på det engelska ordet ”damaged” och svenskans ”skadad”. Än värre är det med ordet ”blight” som Wakefield använder för att beskriva autistiska barn.

Så, personer med ASD har all orsak att vara upprörda. Bilden nedan visar ett antal sådana som protesterade mot ”Vaxxed” då den visades i Kansas City.

2016-06-11-19-56-12

Har verkligen CDC fuskat?

Hela filmen baseras egentligen på en enda sak: En studie av DiStefano et al 2004:  ”Age at First Measles-Mumps-Rubella Vaccination in Children With Autism and School-matched Control Subjects: A Population-Based Study in Metropolitan Atlanta”.

Filmmakarna hävdar att denna studie skulle visa ett samband mellan vaccination och autism och att CDC mörkat detta. Rent specifikt är anklagelserna tre: 1- Man avvek från analysplanen. 2-Man utelämnade data, 3-Man förstörde data.

Låt oss ta dessa i ordning:

 1. Analysplanen: För att få ett så pålitligt resultat som möjligt vid den höär typen av studie gör man upp en analysplan, innan man börjar analysera data. Man får inte ändra denna plan efter att man börjat analysen. Hooker hävdar att så skett och att villkoret för en födelseattest från Georgia lades till i efterhand. Dock visar de dokument som Thompson gett till Hooker (via kongressman Posey) att så inte är fallet. Både kravet på födelseattest som kriterierna för ras finns med från början.
 2. Man utelämnade data: Här blir det knepigare. Det är enbart i en subgrupp man ser en skillnad: afro-amerikanska pojkar som fått vaccinet mellan 18 och 36 månader. Ingen skillnad syns för flickor eller för pojkar i angränsande grupper. Att bara denna grupp skulle ha en ökad risk är biologiskt osannolikt. Det är troligtvis frågan om en så kallad falsk positiv, det vill säga ett resultat som på grund av slumpmässiga variationer ser ut att indikera ett samband trots att det i själva verket inte finns ett samband. Trots det håller jag med Thompson om att det borde ha nämnts i studien. Genom att inte göra detta har man öppnat upp för Wakefield att spinna sin story och orsaka ännu mera skada hos autistiska och andra barn.
 3. Man förstörde data: William Thompson är helt tydlig: Inget data har förstörts. Allt de data som användes i studien finns kvar hos CDC: “All the associated MMR-Autism Study computer files have been retained on the Immunization Safety Office computer servers since the inception of the study and they continue to reside there today”. Det stämmer inte heller att det skulle vara svårt att få ut data från CDC. Hooker antyder det ett antal gånger. CDC lämnar ut data för forskningsändamål, men visst data kan innehålla känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter om identifierbara personer. Vem som helst kan inte bara vandra in och begära vad som helst.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta: Man har inte förstört något data. Man har inte avvikit från analysplanen. Det enda man kan kritisera gruppen för var att man inte tog med det som med rätt stor sannolikhet var en falsk positiv. Även om man skulle acceptera Hookers ”omanalys” av materialet som korrekt (vilket den inte är) så visar den i så fall att det inte finns någon risk för vita pojkar och flickor, eller för afro-amerikanska flickor.

En annan viktig sak att beakta är att flera oberoende forskare i andra länder gjort liknande studier (exempelvis denna och denna) och kommit fram till samma slutsats som DiStefano: Det finns ingen koppling mellan vacciner och autism.

Se gärna filmen

Men se gärna filmen. Då du sett den, så fråga dig själv: Om filmmakarna måste ljuga för att övertyga mig att vacciner orsakar autism, vad är då deras argument värda?

Fundera även på hur oärliga filmmakare kan använda kreativ klippning för att förvränga vad någon säger, i detta fall Thompson. Se gärna följande film som beskriver hur man ljuger med film.

vaxxed_pseudoscience

Filmen i korthet

Filmen börjar med ett antal klipp om Mässlingsutbrottet i Disneyland och går sedan snabbt vidare till diverse klipp som diskuterar SB277 i Californien, dvs. lagen som eliminerade undantag från kravet att vaccinera skolbarn, specifikt de undantag som baseras på ”personlig tro”.

Vid 1:55 hoppar man över till en bild av ett tangentbord en röst läser upp en text. Rösten är från en skådespelare och inte som man förleds att tro av William Thomson.

Vid 3:00 kommer en del av de verkliga telefonsamtalen som Hooker spelade in, hopklippt med bilder på Hookers autistiska son. Hooker hävdar att sonens symptom började just efter hans 15-månaders vaccination. Han beklagar sig vidare över att han hade problem att få ut data från CDC, utan att närmare presentera stöd för sina påståenden.

Fram till 5:55 där Doreen Granpeesheh diskuterar prevalensen av autism, diagnoskriterier etc. men nämner inte hur dessa kriterier ändrats med tiden. Hennes beskrivning illustreras med bilder på ett antal barn, de flesta med grav autism. Här får man lätt intrycket att alla autistiska barn är gravt handikappade. Det stämmer inte. Autism är ett brett spektrum, som namnet anger.

Fram till 08:00 där Wakefield berättar att han år 1995 blev kontaktad av en mor med ett autistiskt barn, han påpekar även helt korrekt att studien i The Lancet inte slår fast att det finns något samband utan att mera forskning är nödvändig, det var dock inte så han spann det på diverse presskonferenser. Vad han inte berättar är att det inte alls var modern som kontaktade honom, utan en advokat, vid namn Richard Barr. För sitt besvär kvitterade Wakefield ut 435 643 Brittiska pund. Pengarna kom från en fond som skulle hjälpa fattiga få rättshjälp.

10:00 Del Bigtree som börjar med att skryta med sina kvalifikationer som medicinjournalist, men han har tydligen missat att anekdoter inte är data och att de flesta fall av autism faktisk diagnosticeras just vid den ålder då 15-månaders vaccinet ges i USA. Vid samma ålder börjar barnen ofta prata, gå etc. Kort sagt: Det händer ganska mycket.

11:50 flera intervjuer… med föräldrar Polly Tommey, läkare Jim Sears som helt korrekt påpekar hur vaccin utrotade polio.

15:30 bild på jättestor nål och stora klumpar kvicksilver… Intressant eftersom inget vaccin innehåller metalliskt kvicksilver. Dessutom påverkades inte autismprevalensen alls, då man tog bort kvicksilverföreningen tiomersal från vaccinerna.

17:47 Doreen Granpeesheh igen som hävdar ett samband.

18:56 Jenna Reed

19:50 Wakefield igen om historien bakom MMR, Trivarix, Pluserix. Menignitis, ålder för vaccination. Det är här frågan om påssjukevaccin baserat på virus av Urabe-stammen. Orsaken att vaccinet används i tredje värden är delvis ekonomisk. Det är billigare att tillverka. Dessutom har det något bättre effekt än Jeryl-Lynn stammen. Nackdelen är att den ger en förhöjd risk för meningit. Dock inte så stor risk som påssjuka.

Denna studie diskuterar de olika påssjukevaccinens effekt.

Allt ilustreras med en animering, men jättestora sprutor med grönt innehåll och skumma personer med solglasögon som smyger med väskor. I verkligheten ser en spruta ut så här:

syringe

21:10 Wakefield klipper ur en studie och diskuterar ett eventuellt åldersberoende, men man får en litet annan bild om man läser hela studien: ”we were not able to determine the actual age-specific risk of vaccine-associated aseptic meningitis”. Studien påpekar även att risken för meningit i sig själv är åldersberoende. samt diverse confounders.

22:30 Hooker igen som hävdar att det var en ”big secret” att man kunde begära ut data från CDC. Som vi sett stämmer inte detta.

Klipp med Thompson: ”De (CDC) vill inte att man skall veta att detta data existerar” – Vad menar han? Studien finns ju. Då är det ganska givet att även det data den baserar sig på existerar.

26:40 Wakefield hänvisar till en studie han gjort 1996 ”The Safety of the Measles Vaccine” – Har inte lyckats hitta denna studie. Han hänvisar vidare till en insändare av en homeopat i BMJ år 2000 och påstår att han anser att man borde använda individuella vaccin i stället för MMR. Vad han inte nämner är att det var just det man gjorde i Japan år 1993, efter ett antal fall av Menigit på grund av ett påssjukevaccin baserat på Urabe. Dock ledde detta inte till någon nedgång i antal diagnosticerade fall av ASD. Detta finns beskrivet i den så kallade Yokohamastudien.

With his colleagues Yasuo Shimizu and Michael Rutter of the Institute of Psychiatry in London, UK, Honda looked at the records of 31,426 children born in one district of Yokohama between 1988 and 1996. The team counted children diagnosed as autistic by the age of 7.

They found the cases continued to multiply after the vaccine withdrawal, ranging from 48 to 86 cases per 10,000 children before withdrawal to 97 to 161 per 10,000 afterwards. The same pattern was seen with a particular form of autism in which children appear to develop normally and then suddenly regress – the form linked to MMR by Wakefield.

29:50 Mark Blaxhill, konspirationsteorier om Big Pharma

33:24 Hooker diskuterar hur han analyserade data.

34:20 Wakefield: ”Wow” ”det fanns en risk” – Men glömmer att säga att det enbart gäller färgade pojkar. Intressant med tanke på att inte ett enda av barnen som förekommer i hans kavalkad så här långt är färgat…

36:00 Här kommer ”The African American effect”

38:20 Hooker diskuterar CDC igen

42:59 Del Bigtree diskuterar timingen igen och glömmer att Hookers “analys” bara visar på en ökad risk för afroamerikanska pojkar.

43:20  ”Did the CDC Commit Fraud”, Exhibit #1: Deviation from analysis plan. Del Bigtree hävdar att man ändrat planen. Nov 2001 data inne. Draft analysis plan. Sep 5 2001. Diskussioner om födelseattest.

Det de säger stämmer dock inte. CDCs ”draft analysis plan” från April 3, 2001 visar helt klart hur de planerade att använda ras som variabel samt att de tänkte använda födelseattest hela tiden.

first-draft-analysis-plan-segment-1

46:30 Luc Montagnier?? Enda syftet med att ha med honom verkar vara att rida på hans Nobelpris? Förutom det så tillför han egentligen inget till diskussionen.

47:00 David Weldon, Kongressman

48:00 Mera Mark Blaxhill och Big Pharma. Han pratar vitt och brett om nya vaccin, patenterade, men MPR är inte patenterat… Han avser antagligen HPV-vaccinet, men det har inget med mässling att göra.

48:00 Vioxx skandalen. ”just because something is on the market does not mean it is safe” – Så sant, men chansen att ett vaccin är det är faktiskt ganska mycket större. Kraven på vacciner är rätt hårda.

49:00 Brandy Vaughan (säljare)

Pratar strunt att inte vaccin testas lika rigoröst som vanliga mediciner. Hon påstår att man inte har RCTs eller långtidsstudier. Båda påståendena är fel. Det görs RCTs på vaccin och det finns flera långtidsstudier, t ex på MPR-vaccinet. I Finland gjordes en studie på 1.8 miljoner individer under 14 år… Man har även gjort långtidsstudier på HPV-vaccinet.

När det gäller test och godkännande av vaccin baserar sig exempelvis Sveriges regler på rekommendationer från WHO som säger att det skall ställas högre krav på sådant som ges till friska människor. Det gör att reglerna är striktare exempelvis med avseende på vilka typer av studier som måste genomföras, deras längd och antalet deltagare. Det kan även förekomma striktare regler gällande övervakning efter att medlet godkänts och registrerats.

50:00 Doreen Granpeesheh igen om ”toxic overload”, GMP, Pesticider…

53:35 Stephanie Seneff, här måste man faktiskt ge henne cred för att hon berättar att hon är AI-forskare och inte immunolog. Man skall dock ta hennes påstående att 80% av alla pojkar är autistiska 2032, med en viss nyap salt.

53:59 Mera Mark Blaxhill – Autism är ett nytt fenomen – nej det är det inte. Det kallades annat förr. Det finns gott om beskrivningar liknande autism i litteraturen sedan länge.

56:02 Isolated autism 7x större risk

59:00 Mera, synnerligen emotionella anekdoter

1:01:40 Del Bigtree frågar: Varför gör inte CDC en vaccinerad/ovaccinerad studie? – Borde inte en som kallar sig ”Medicinjournalist” förstå sig på etik?

1:01:59 Exhibit 2: Omission of data

Thompson email till Orenstein October 20 2002

1:06:55 Exhibit 3: Destruction of documents

1:09:06 Klipp av dokument där man ser den markerade gruppen, cases=14

Så här kommenterar CDC det hela:

The study looked at different age groups: children vaccinated by 18 months, 24 months, and 36 months. The findings revealed that vaccination between 24 and 36 months was slightly more common among children with autism, and that association was strongest among children 3-5 years of age. The authors reported this finding was most likely a result of immunization requirements for preschool special education program attendance in children with autism.

1:09:41 Del Bigtree säger igen ”destroying data” – Vilket Thompson själv förnekar. Här spinner de en skicklig väv genom att omväxlande prata om ”dokument” och ”data”. Man får det att se ut som man förstört data, när det som strimlades var papperskopior, kladdar, utkast etc.

1:11:33 Mail från Thompson till Gerberding feb 2 2004

1:13:29 Hookers studie

Genom hela filmen finns det en massa ställen där Wakefield eller Hooker säger ”Thompson sade” – Om han verkligen sade det och de bandade det, varför använder de inte det? Mera sannolikt är att de helt enkelt hittar på och friserar. Notera även att Wakefield aldrig publicerat dokumenten. Inga hinder föreligger eftersom Posey gjort dem ”public domain”. Man måste fråga sig varför inte?

1:14:44 Posey avbryter Colleen Boyle innan hon hinner förklarar VARFÖR man inte gjort en vax/ovax studie.

1:15:25 Helledudanedå.. Så omtänksamma de är om Thompson. De antyder att CDC skulle mörda honom, att de skaffar en advokat etc. I själva verket missbrukade de hans förtroende för sina egna syften. Bandade hans samtal i hemlighet och publicerade information om hans sjukdomshistoria.

1:20:00 mässlingsutbrottet igen..

1:24 Poseys dokument:

Här kan den som vill själv studera alla dokument.

Persongalleri:

William Thompson – Anställd på CDC och ansvarig för den statistiska analysen av datat i DiStefanos studie. Vid tiden för DiStefanos studie hade Thompson synpunkter på hur data skulle presenteras och han uttryckte själv oro över att behöva presentera datat inför kongressen. I samband med detta fick Thompson ett nervöst sammanbrott (”became delusional” med sina egna ord). Detta berättade han i förtroende för Hooker, som sedan publicerade informationen.

Thompson medverkar inte i filmen annat än som ljudklipp som spelats in utan hans vetskap. Han har inte uttalat sig offentligt annat än via sin advokat. Han är dock väldigt tydlig med vad han anser om studien:

“The fact that we found a strong statistically significant finding among black males does not mean that there was a true association between the MMR vaccine and autism-like features in this subpopulation”

och om vacciner

“I want to be absolutely clear that I believe vaccines have saved and continue  to save countless lives.  I would never suggest that any parent avoid vaccinating children of any race. Vaccines prevent serious diseases, and the risks associated  with their administration are vastly outweighed  by their individual and societal benefits.”

Andrew Wakefield – Huvudförfattare till studien i The Lancet. Sedermera drogs studien tillbaka och de övriga medförfattarna avsade sig den. Wakefield blev av med sin läkarlegitimation i England efter att det framkommit att han på flera grava sätt brutit mot läkaretiken. I stället för att överklaga GMCs beslut valde Wakefield att försöka stämma BMJ. Efteråt har det framkommit att Wakefield i hemlighet mottagit stora summor pengar av en advokat som representerade föräldrar till barn med autism. Han hade även patenterat ett eget konkurrerande vaccin. Numera verksam i USA där han driver en stiftelse, vars huvuduppgift förefaller vara att betala hans lön. Detta framgår av stiftelsens (Strategic Autism Initiative) skatteuppgifter.

Brian Hooker – Har ett autistiskt barn och har drivit flera rättsprocesser i saken.

Han hävdar att sonens autism började efter MPR-vaccination, men i vittnesmålen till hans ersättningsprocess framgår att sonen visade tidiga symptom redan före vaccination. (sida 31). Faktum är att Hookers påstående om en dramatisk förändring efter 15 månader, inte stöds av sonens sjukjournaler.

I filmen presenteras han som “extensively published vaccine safety researcher”. Det stämmer inte enligt PubMed. De studier han publicerat handlar om helt andra saker, om man inte räknar in den studie han gjorde som sedan drogs tillbaka på grund av ”oklarheter”:

Doreen Granpeesheh – Arbetar vid Center for Autism där de enligt egen uppgift behandlar barn med KBT. I filmen pratar hon dock om ”avgiftning” och ”GMO” på ett sätt som får en att undra.

Jenna Reed – Har ett företag Home Autism Treatment L.L.C. Hittar ingen hemsida, men förmodligen säljer de behandlingar.

Mark Blaxhill – Driver bloggen ”Age of Autism”

Stefanie Seneff – Arbetar med artificiell intelligens. Har länge varit aktivist mot GMO, Vacciner etc.

Polly Tommey – Antivaxaktivist. Har hotat Fiona O’Leary för hennes kritik av Vaxxed, men ursäktar föräldrar som mördar sina autistiska barn: ”I will not judge them”. Kort sagt. En hycklare.

Jim Sears – Känd från serien ”The Doctors”. Broder till Robert Sears som skrivit boken ”The Vaccine Book”. Inte strikt antivaccin, men rekommenderar ett ”alternativt” schema.

Rachel Ross – Även hon från serien ”The Doctors”. Hävdar att hon inte ifrågasatt vacciner innan hon presenterades med informationen från Vaxxed, men redan år 2013 propagerade hon emot HPV-vaccination.

Scenerna med de två doktorerna är så uppenbart regisserad att man häpnar.

Brandy Vaughan – Före detta säljare hos Merck och grundare av Council for Vaccine Safety. Har uppenbarligen inte riktigt koll på vilka regelverk som gäller för vacciner.

Hävdade CDC att rökning var ofarligt år 1958?

Nedanstående meme brukar dyka upp i diskussioner kring mediciner och liknande. Avsikten är givetvis att påskina att CDC inte är att lita på, men är det hela sant? Påstod verkligen CDC att rökning var ofarligt år 1958?

CDCSmoke_2016-05-08_21-45-50

Så vitt jag kan se finns ingen hållbar källa till påståendet. Faktum är att man började misstänka att tobak var skadligt redan i slutet på 1800-talet. Redan 1898 föreslog en medicine studerande i Würzburg, vid namn Hermann Rottmann, att tobaksdamm kunde vara orsaken till den höga cancerfrekvensen hos arbetarna i tobaksfabrikerna.

År 1939 publicerade Franz Hermann Müller vid sjukhuset i Köln en studie som visade en klar korrelation mellan rökning och lungcancer. År 1943 bekräftades hans studie av en ännu mera ambitiös studie av  Eberhard Schairer och Eric Schöniger vid Universitetet i Jena.

År 1950 publicerades tre studier i USA som alla påvisade ett samband mellan rökning och lungcancer, men det skulle dröja ända till 1964 innan Surgeon General i USA skulle avge det första, officiella uttalandet om rökning. Det var baserat på över 7000 studier och konstaterade att rökning är:

 • Orsaken till lung och strupcancer hos män
 • En trolig orsak till lungcancer hos kvinnor
 • Den viktigaste orsaken till kronisk bronkit.

Så, vad betyder detta för vårt märkliga uttalade om CDC? År 1958 var man helt på det klara med att rökning orsakar cancer. Ett annat faktum är att år 1958 sysslade inte CDC med tobak. Man sysslade med smittosamma sjukdomar.

Summa summarum: Det finns inte något uttalande från CDC enligt ovan. Faktum är att år 1958 fanns inte ens namnet ”Center for Disease Control”, det namnet kom först 1970. År 1958 var namnet ”Communicable Disease Center”. Förkortningen var dock densamma av skäl som förklaras här.

Om någon har information som motsäger det, eller en hållbar källa till det påstådda uttalandet, så tar jag gärna emot den.

 

De vaccinerede piger

57318591-grafik20til20teaser

Danmarks TV visade för en tid sedan en dokumentärfilm om ett antal flickor som sades blivit sjuka i samband med HPV-vaccination. Dokumentären kan ses här.

Det som var anmärkningsvärt med just Danmark, var att incidensen av dessa typer av symptom var så dramatiskt annorlunda än i andra länder. En studie gjordes på hospitalet i Fredriksberg och den kritiserades av den europeiska hälsoskyddsmyndigheten.

Sundhetsstyrelsen har nu enligt uppgifter i danska Metro Express utrett saken och då framkommer det att de flickor som anmält symptom efter HPV-vaccinationer till stor del varit sjuka innan, med liknande symptom.

Mange af de piger, der har indberettet bivirkninger, var syge og havde psykiske problemer, inden de blev HPV-vaccinerede, konkluderer forsker fra Statens Serum Institut i nyt studie.

 

I undersökningen har man undersökt 316 flickor som rapporterat symptom efter vaccinationen och jämfört dem med en kontrollgrupp på 163 910 flickor i samma åldersgrupp. Enligt Kåre Mølbak, avdelningschef, Statens Serum Institut har de 316 flickorna haft liknande symptom redan före vaccinationen och det verkar du som flickorna och deras föräldrar skyller symptomen på vaccinationen, trots att de fanns redan före.

Det ovan skrivna var baserat på förhandsuppgifter. Hela studien är nu publicerad

Rent principiellt är det otrevligt då människor utpekas på detta sätt. Däremot är det av största vikt att alla biverkningar utreds och är det då verkligen så att flickorna var sjuka redan före de vaccinerades är det naturligtvis en viktig faktor. Något som även påpekas i studien:

Pre-vaccination morbidity should be taken into account in the evaluation of vaccine safety signals.

Vanliga missförstånd om vacciner

Ute på webben florerar en uppsjö av felaktigheter gällande vacciner och på denna sida skall jag försöka sammanfatta en del av dem. Förklara var de kommer ifrån och hur det verkligen ligger till. De olika påståendena är inte listade i någon speciell ordning.

Hoppas att någon kan ha nytta av denna sammanfattning. Om du har frågor, synpunkter eller vill påpeka fel går det bra att kommentera artikeln. Som vanligt förutsätts att kommentarer är hövliga och är relevanta för diskussionen. Jag ser även gärna att du anger källor om du kommer med ett påstående.

Notera även att du aldrig skall ta medicinska råd från bloggar på internet. Läs gärna på, men fråga din läkare eller BVC om du är orolig!

1. Vacciner innehåller formaldehyd

Det är faktiskt alldeles sant. Vissa vacciner innehåller små mängder av ämnet formaldehyd. Det är visserligen sant att formaldehyd kan vara giftigt och tom cancerframkallande, men det är även ett faktum att vi människor inte kan leva utan formaldehyd. Vårt blod innehåller alltid en viss mängd formaldehyd, detta eftersom ämnet är en nödvändig komponent för exempelvis syntesen av proteiner och nukleinsyror. Vi får dagligen i oss formaldehyd via födan, ett äpple innehåller exempelvis 6,3-22,3mg/kg. Som alltid är det mängden som är avgörande om ett ämne är giftigt eller ej. De små mängder formaldehyd som finns i vacciner är inte farliga.

formaldehyd_2016-12-20_13-26-57

Varför innehåller då vacciner formaldehyd? Svaret är enkelt: Det är restprodukter från tillverkningen och för att kunna bedöma det hela måste vi se hur mycket formaldehyd det finns i vaccinet. Svaret är försvinnande lite: En dos Ticovac innehåller mindre än 0,5 mikrogram formaldehyd. En vuxen man har 16 milligram formaldehyd i blodet, vilket motsvarar 320 000 doser Ticovac.

Liksom så mycket annat reglerar kroppen det hela själv. Överskottet av formaldehyd gör den sig av med genom att bryta den det i koldioxid och vatten.

Endogenous formaldehyde turnover in humans compared with exogenous contribution from food sources:

Formaldehyde concentration in the blood of mammals resulting from endogenous production is similar in different species with 2.2, 2.4 and 2.6 mg/L in the rat, monkey and humans, respectively (Heck et al., 1982; 1985; Casanova et al., 1988).

http://justthevax.blogspot.com/2009/05/toxin-gambit-part-1-formaldehyde.html

2. Vacciner innehåller kylarvätska

Detta stämmer naturligtvis inte. Det hela är ett missförstånd. Vissa vacciner kan innehålla spår av den polyetylenglykol som används för att inaktivera vacciner. Polyetylenglykol är inte samma sak som det vi vanligtvis kallar glykol (etylenglykol). Etylenglykol är starkt giftigt, medan Polyetenglykol inte är det.

Vissa källor (exempelvis vaccin.me) hävdar även att emulgeringsmedlet Polysorbat 80 är ”glykol”. Även det är fel. Polysorbat är i någon mån en glykol (i ordets vidaste definition, då det innehåller hydroxylgrupper)  men som ordet används normalt, dvs för vätskor för avisning och sänkande av fryspunkt, är det det inte.

Att hävda att polyetylenglykol är ”kylarvätska” vittnar bara  om att man inte förstår skillnaden mellan det vi i dagligt tal kallar ”kylarvätska” (glykol) och gruppen glykoler (dioler eller alkoholetrar). Man kanske även tror att alla alkoholer är samma sak, vilket kan få förödande konsekvenser. Med samma resonemang kan man då enkelt påstå att homeopatika består av 100% kylarvätska (vatten) eller 100% lösningsmedel (sprit, etylalkohol)

3. Den Japanska spädbarnsdödligheten

Påståendet som framförs är följande: ”År 1974 höjde man minimiåldern för vaccinationer till 2 år och samtidigt gick Japan från fjortonde till första plats i listan över länder med lägst spädbarnsdödlighet”. Påståendet stämmer inte. Spädbarnsdödligheten i Japan uppvisar ingen markant ändring mellan 1974 och 1975:

JPN_IM_2015-12-21_21-45-13

Källan till påståendet är en viss Viera Schreibner och den källa (Noble et al, Cherry et al) hon i sin tur hänvisar till har inte den info hon påstår. En välvillig tolkning är att hon missförstått. En annan är att hon helt enkelt fabricerat data för att stöda sin teori. Data över spädbarnsdödligheten i Japan finns fritt tillgängligt, bland annat på Wikipedia.

Vad det står i dessa källor var i stället att antalet ansökningar om ersättning från den Japanska läkemedelsförsäkringen för barn som dött i SIDS sjönk. Barnen dog fortfarande, men eftersom man inte vaccinerade då, fanns ingen grund för ansökan:

The drop in compensation claims suggests that the purported reactions in infants were in large part unrelated developmental events expected commonly in that age group but attributed to vaccine because they were time related analysis of cases with paid claims in the Japanese national compensation system indicates many of the putative cases to be related to other medical conditions. (Cherry et al, s 973)

Läs mera här.

4. Sjukdomar som Mässling och Polio hade redan börjar försvinna före man började vaccinera.

Påståendet brukar sedan illustreras med följande graf:

Notera dock att grafen visar dödligheten. Ser man på incidensen (förekomsten) ser grafen annorlunda ut:

Measles US 1944-2007 inset

I denna graf ser man att förekomsten av mässling var i stort sett konstant, eller rättare sagt gick i vågor som de flesta infektionssjukdomar ända tills man började vaccinera.

Grafen visar med all önskvärd tydlighet att förekomsten av mässling minskade drastiskt då man började vaccinera.

Samma gäller Polio. I början av 50-talet var det en stor polioepidemi i Sverige med 5000 fall varav 3000 blev förlamade. Polioförekomsten varierade mycket mellan åren, men tittar man på hur det såg ut i västvärlden så var trenden att polion ökade under första halvan av 1900-talet, snarare än minskade. Sen började man vaccinera 1957 varpå polion försvann inom några år.

5. Mässling är ofarligt för i övrigt friska barn

Detta påstående får man ofta höra. Som källa brukar anföras olika anekdoter. Vad säger då forskningen? För att få ett vettigt statistiskt underlag måste vi gå tillbaka till tiden före vaccination var allmän. En bra källa är C.L Millers Deaths from measles in England and Wales, 1970-83.

Av de mässlingsrelaterade dödsfallen under denna perion (14 år) var över hälften hos tidigare helt friska barn (”no pre-existing condition”). Så det finns inget fog för att påstå att mässling skulle vara ofarligt. I själva verket tjänar påståendet till att ytterligare skuldbelägga föräldrarna till barn som dött eller skadats i Mässling.

6. Mässling stärker immunförsvaret

Källan till detta påstående är Rudolf Steiner’s livliga fantasi. Rudolf Steiner var en österrikisk mystiker som trodde sig få gudomliga uppenbarelser i form av ”syner”. Dessa syner lärde honom bland annat att de Brittiska öarna flyter på Atlantens vågor och hålls på plats av osynliga ”trådar” från stjärnorna. En annan av hans deliriska fantasier var att våra barnsjukdomar var nödvändiga för människans utveckling.

 …naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt på kort och lång sikt

I dag vet vi bättre.  Enligt en studie som refereras i tidskriften Science visar att mässlingen slår ut immunsystemet för en mycket lång tid, månader eller tom år. Detta gör att de som genomgått mässlingen visserligen har en immunitet som räcker länge mot mässling, men samtidigt är de mottagligare för andra sjukdomar.

Det finns således ingen fördel av att ha haft mässling. I gamla tider, då vi inte hade något sätt att skydda oss var det förnuftigt att se till att barnen fick mässling då det var som minst farligt, säg 7-17 år, men det lyckades inte alltid. Många dog eller skadades för livet.

7. Vaccin innehåller celler från aborterade foster

Vaccin innehåller inte mänsklig vävnad eller celler. Vissa vaccin kräver levande mänskliga celler för att växa i och man använder  cellinjer (MRC-5, WI-38) som härletts från fetal vävnad för över 40 år sedan. De celler som används idag är alltså inte celler från aborterade celler utan immortaliserade cellinjer. Som alltid finns det multipla reningssteg.

I ett uttalande från den Katolska Kyrkan uppmanar man visserligen forskare att undvika material från aborterade foster, men påpekar samtidigt det goda i att vaccinera barn för att skydda dem från sjukdomar.

Läs mera på SBM

8. Vacciner innehåller kvicksilver

Nej. Inga vacciner har någonsin innehållit ”kvicksilver”. Vissa vacciner har innehållit ett kvikcksilversalt: Tiomersal som konserveringsmedel för att förhindra att vaccinet förfars. Mig veterligen innehåller inget av de vacciner som används i de nordiska ländernas barnvaccinationsprogram tiomersal (ibland thiomersal eller timerosal).

9. Vacciner innehåller aluminium

Nej. Inte aluminium, men vissa vaccin innehåller aluminiumsalter som så kallade adjuvanter. Syftet med adjuvanten är att ge en kraftigare reaktion och således en bättre immunologisk respons. Man når en bättre vaccinverkan helt enkelt.

Aluminium förekommer allmänt i naturen och mängderna är ytterst små. Dock kan adjuvanterna orsaka klåda och i vissa fall aluminiumallergi, vilket i sig är ett argument för att hitta andra adjuvanter. Däremot finns det i dagsläget inte något som pekat på att aluminiumsalter skulle kunna ge den typ av neurologiska skador som vissa hävdar.

Vid de studier som utförts av bland annat Tomljenovic and Shaw på oskyldiga apor, har man visserligen kunnat uppvisa skador, men då först efter att man dagligen, under lång tid injicerat doser som är hundratals gånger högre än vid vaccination.

Forskning visar att kroppen själv är mycket bra på att reglera halten av aluminium inom ganska stora spann och det är först vid extremt hög exponering som denna reglering inte fungerar.

10. Är ovaccinerade barn friskare?

Detta hävdas av en del och man verkar då förlita sig på olika typer av anekdoter. Finns det något fog för det påståendet? För att svara på den frågan måste vi göra en utvikning i statistikens underbara värld, för trots påståendet om lögn, förbannad lögn och statistik, så är statistik ett av de bästa verktyg vi har för att analysera data.

För att kunna svara på frågan ”Är ovaccinerade eller vaccinerade barn friskare” borde vi undersöka en tillräckligt stor grupp ovaccinerade barn och jämföra med en helst lika stor grupp vaccinerade. I övrigt bör grupperna vara jämförbara, dvs åldersmässigt, föräldrarnas socialgrupp, land etc. Redan här inser vi problemen: Det är svårt att hitta tillräckligt många ovaccinerade barn och att undanhålla en grupp barn från vaccinationer är oetiskt.

Återstår då att jämföra med barn som inte är vaccinerade av andra orsaker och sådana jämförelse har gjorts, exempelvis i Tyskland år 2011. Den så kallade KIGGS studien. Resultatet presenterades i den Tyska läkartidningen och man konstaterar att då man jämför grupperna så är den enda skillnaden att de vaccinerade inte insjuknade i de sjukdomar man vaccinerade emot. I övrigt såg man ingen skillnad på grupperna. Baserat på denna studie kan man inte säga att ovaccinerade skulle vara friskare, snarare tvärtom.

Nu har denna studie svagheter. Den största är gruppstorlekarna. 13 499 vaccinerade och 97 ovaccinerade. Det gör att felmarginalen för de ovaccinerade blir ganska stor.

Naturligtvis så gillade inte alls vissa vaccinmotståndare resultatet i denna undersökning. Så en tysk homeopat, Andreas Bachmair gjorde en egen studie, genom att göra en webbenkät på sin webbplats. Han jämförde sedan resultaten med KIGGS och proklamerade att ovaccinerade minsann var friskare.

Åter till vår vän statistiken: För ett tillförlitligt statistiskt resultat, måste man vara noggrann med indata. Frågar man enbart Republikaner om Obama gör ett bra jobb, kanske resultatet inte blir representativt. I Bachmairs fall bestod det statistiska underlaget av föräldrar som besöker anti-vaccinsajter. Någon kontroll av uppgifterna gjordes inte heller. Kort sagt – En värdelös gallup.

Finns det då andra studier? Jo, bland annat en från Filippinerna som visar att vaccinerade barn är smartare (klarar skolan bättre) än ovaccinerade.

Så, för att sammanfatta: Det finns inget vetenskapligt stöd för påståenden att ovaccinerade skulle vara friskare.

11. Har Japan förbjudit HPV-vaccinet?

Så här står det i tidningen ASAHI SHIMBUN:

The health ministry decided June 14 to withdraw its recommendation for a vaccination to protect girls against cervical cancer after hundreds complained about possible side effects, including long-term pain and numbness.

I samma artikel kan man även läsa att det är frågan om 179 rapporterade fall på 8 900 000 vaccinationer, eller en förekomst på 1,9 fall per 100 000 vaccinationer. Detta är lägre än vad man kan vänta sig i en helt slumpmässigt urval.

Vaccinet finns kvar, men efter policyändringen är det få som tar det. Detta är tråkigt eftersom 2 700 kvinnor per år dör i Japan i HPV-relaterad cancer.

 12. Har CDC mörkat data kring autism och vaccin?

Påståendet är att CDC (Center for Disease Control) i USA har manipulerat data och förstört data som skulle visa att färgade barn skulle löpa en större risk för autism i samband med vaccinationer.

Fjädern som i detta fall blivit en höna är att en anställd vid CDC, William Thompson haft samarbetsproblem med sina kolleger. Han har beklagat sig per telefon för Brian Hooker som bandat in samtalen i hemlighet och sedan gett materialet till Andrew Wakefield som sedan publicerat valda delar (som stöder hans teori) på YouTube och i en film som heter ”Vaxxed

Brian Hooker har sedan begärt ut datat från CDC och även fått det, vilket direkt visar hur befängda påståendena om ”mörkning” och ”förstörande” av data är. Hooker, som är involverad i rättsprocesser gällande vacciner och autism har sedan gjort en subgruppsanalys. Kontentan av analysen kan sammanfattas av xkcd:

Significant

Men kort sagt: Om man bryter ned data i tillräckligt små bitar, så ökar risken för slumpmässiga samband, men om man accepterar slutsatsen att vaccinerade, icke-vita, pojkar har en förhöjd risk, så måste man även acceptera slutsatsen att alla övriga inte har någon risk.

Även påståendet att CDC skulle ha manipulerat, underhållit eller förstört data är felaktigt. Att CDC förstört papperskopior av gammalt data stämmer, men allt orginaldata finns kvar på CDCs servrar:

All the associated MMR-Autism Study computer files have been retained on the Immunization Safety Office computer servers since the inception of the study and they continue to reside there today.

Finns en längre förklaring på LeftBrain-RightBrain där även det finns en länk till det data som skulle ha förstörts.

William Thompson själv har gjort ett skriftligt uttalande där han ger sin syn på saken. Kontentan är att han är bekymrad att man inte utredde gruppen med färgade pojkar ytterligare. Han hävdar vidare att man inte följde protokollet, vilket dock motsägs av dokumenten från CDC. Han är dock tydlig med att han inte själv tror på någon koppling:

The fact that we found a strong statistically significant finding among black males does not mean that there was a true association between the MMR vaccine and autism-like features in this subpopulation (källa)

 13. Men vacciner fungerar väl inte? Man har ju haft utbrott i populationer som varit 100% vaccinerade?

Uttalandet ackompanjeras oftast med en hänvisning till denna text från CDC.

Inga vacciner är 100% effektiva. För mässlingsvaccinet anger Wikipedia 96%. Detta innebär att om 100 vaccinerade personer smittas, insjuknar i värsta fall 4 personer, vilket naturligtvis är beklagligt, men betydligt bättre än att 100 insjuknar.

En annan sak som bör noteras är att fallet som beskrivs inträffade 1983, under den tiden då man ännu gav bara en dos mässlingsvaccin. År 1989 ändrades rekommendationen till två doser, där den andra inte är en egentlig boosterdos, utan en för att fånga upp de på vilka den första dosen inte ”bitit”.

Vidare sägs i texten:

community spread was principally among unvaccinated preschool children

Vilket är helt i enlighet med vad man sett på andra håll. Dvs ovaccinerade har som väntat en avsevärt större risk att insjukna.

 The infrequent occurrence of measles among highly vaccinated persons suggests that this outbreak may have resulted from chance clustering of otherwise randomly distributed vaccine failures in the community.

Vilket leder oss till diskussionen om flockimmunitet. Många tror felaktigt att flockimmunitet hindrar sjukdomar helt, men det är inte riktigt så enkelt. Förklaringen är i stället att om flockimmuniteten är tillräckligt bra, slutar sjukdomarna cirkulera. En person kan fortfarande bli smittad, exempelvis av en person som smittats i ett land där sjukdomen är endemisk (allmänt förekommande), men någon epidemi bryter då ej ut.

Kort sagt. Ovaccinerade har en avsevärt större risk att insjukna, även om alla andra faktorer är lika. I denna studie, Individual and Community Risks of Measles and Pertussis Associated With Personal Exemptions to Immunization, har man undersökt incidensen av barnsjukdomar hos sådana som av olika orsaker hoppat över de vaccinationer som annars är obligatoriska för Amerikanska skolbarn. Studien fann att risken att insjukna i Mässling var 22,2 gånger högre och 5,9 gånger högre för kikhosta.

Exemptors were 22.2 times (95% confidence interval [CI], 15.9-31.1) more likely to acquire measles and 5.9 times (95% CI, 4.2-8.2) more likely to acquire pertussis than vaccinated children.

Sedan är det ju så att man inte kan vaccinera alla. Personer med nedsatt immunförsvar bör inte få levande, men försvagade vaccin, eftersom det då kan bli allvarligt sjuka. Om en sådan person smittas av ”vilt” mässlingsvirus är dödligheten 40-70%, men har vi flockimmunitet så skyddas även dessa, helt enkelt genom att mässlingen inte cirkulerar.

 14. Läser läkare bara fyra timmar om vaccin?

Källan till påståendet verkar vara Eleonor Magnusson:

fyratimmar_2016-01-18_19-12-05

Nu vet jag inte hur hon formulerade sin fråga och ens vem hon frågade, men påståendet stämmer inte. Det finns inte någon kurs som heter ”vacciner” i stället läser man en räcka ämnen. En svensk läkarstuderande läser:

 • 12 veckor immunologi
 • 10 veckor farmakologi
 • 18 veckor cellkemi
 • 10 veckor infektionsmedicin

Detta på toppen av naturvetenskaplig gymnasieutbildning och parat med ytterligare 170 veckors medicinsk, vetenskaplig högskoleutbildning.

Läs mera på sidan 8-9 i utbildningsprogrammet för läkare vid Uppsala Universitet.

Eftersom Eleonor säger sig frågat Umeå Universitet kontaktade jag dem och fick följande svar:

Som du anat stämmer inte det som skrivs på bloggen och det finns heller inte information i materialet som gör att vi kan spåra informationen till källan för att förstå vad som missuppfattats.

Vaccinationer och immunsystemet behandlas återkommande gånger under utbildningen. En hel kurs ägnas åt virus, bakterier och immunsystemet på en grundläggande nivå (Attack och försvar 13,5 hp). Sedan återkommer undervisning om kliniska manifestationer av infektioner och inflammationer på klinisk kurs 3 (reumatologi och infektionsmedicin), klinisk kurs 4 (neurologi), samt vaccinationer igen på klinisk kurs 5 (pediatrik).

Uppdatering: 2016-04-04

Svaret på frågan som Eleonor ställt till Umeå Universitet, gällde en viss kurs. Inte hela läkarutbildningen. Kursen i fråga heter ”Attack och försvar” och är inte en klinisk kurs utan en 13,5hp kurs tidigt på utbildningen och fokus ligger inte där på klinisk handläggning. Denna kunskap kommer senare på utbildningen integrerat med sjukdomsläran.

Att då påstå att ”läkare bara har 4 salstimmar” är naturligtvis gravt felaktigt.

15. Vaccin fungerar inte på små barn under 2 år

Barn under 2 år har visst egna immunförsvar. Det är därför vaccin som ges under spädbarnsåret ger skydd, vilket har visats i otaliga studier. Det stämmer att barn får antikroppar från modern via moderkakan. Dessa räcker dock i medeltal inte längre än 6 månader, även om de för ett litet antal barn kan finnas kvar i ett år eller längre i sådana mängder att de stör immunitetssvaret vid vaccination.

Mera info hittar du i Läkartidningen

16. Förr ansågs inte Mässling vara en farlig sjukdom

Den exakta källan är osäker, men man brukar anföra citat från ”Hemmets Läkarebok”. Där det säga att Mässling är en ”relativt ofarlig sjukdom”. Vilket naturligtvis är sant. Om man jämför med Difteri (27 st), Kikhosta (77 st) etc, så dog färre i Mässling (4 st) år 1930.

En mera auktoritativ källa är kanske Nordisk Familjebok, som skriver:

Dödligheten i sjukdomen är mycket växlande alltefter epidemiens art och de sjukes vård. I ena epidemien kan den uppgå till 2-3 proc., i den andra till 8-10 proc. Under samma epidemi kan den under goda ekonomiska förhållanden uppgå till 3 proc., under sämre förhållanden till 6-8 proc. och under usel vård ända till öfver 50 proc. Då få barn undgå sjukdomen, skördar den alltså ingalunda få offer.

Så sade man år 1913.

17. Är vaccinerade barn mera allergiska?

Påståendet om framförs är att antal personer med allergi ökar dramatiskt och att orsaken är vaccin. Notera, det är alltid vaccinet. Om man ser på en period av 100 år och vad som ändrat under den, så är det massor. Vi har urbaniseringen. Tillgång till rent vatten. Hälsovård. TV, Radio etc. Om det verkligen är så att allergier ökat och att det inte bara är så att vi blivit bättre på att diagnosticera, så borde vi studera alla faktorer som ändrat, tex kosten och inte sikta in oss på en ganska osannolik faktor.

Hursomhelst är det eventuella sambandet mellan Vaccin och allergi något som utretts noga. Vi har KIGGS studien ovan och andra studier. Forskningsläget sammanfattas av en metastudie från Cochrane enligt följande:

We could assess no significant association between MMR immunisation and the following conditions: autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn’s disease, demyelinating diseases, or bacterial or viral infections. The methodological quality of many of the included studies made it difficult to generalise their results.

 18. Rapporter om svimningsanfall efter HPV-Vaccination

Tonårsflickor svimmar, armar och ben domnar, kan vi läsa i en artikel från tex GP. Finns det någon rationell förklaring för detta annat än att det orsakas av vaccinet? Det finns det faktiskt. Sådant kan orsakas av själva vaccinationen, om än inte av vaccinet. Det är helt enkelt en form av masshysteri, betydligt äldre än alla vaccinationer.

Fainting, twitching, nausea… What is really going on when a group – and it’s almost always teenage girls – exhibit real symptoms without organic cause? Carol Morley explains how her fascination with mass psychogenic illness led to her film The Falling, the story of a fainting epidemic at a girls’ school

Följande artikel ger en utmärkt sammanfattning.

19. Antikroppar mot röda hund

Röda Hund är en oftast ganska harmlös sjukdom, såvida det inte är frågan om en gravid kvinna. Om en gravid insjuknar i Röda Hund finns en viss risk att barnet får så kallat Kongenitalt Rubellasyndrom (KRS). Ett barn med KRS föds med mer eller mindre allvarliga missbildningar. Det är den främsta orsaken till att man vaccinerar mot Röda Hund. Före man vaccinerade mot röda hund föddes i medeltal 14 barn per år i Sverige med svåra fall av KRS. Efter att man vaccinerat har inga barn i Sverige fötts med detta syndrom.

I en artikel på sajten vaccin.me hävdas att gravida kvinnor saknar antikroppar mot Röda Hund. Källan är Meyer Eisensteins antivaccinbok. Påståendet är felaktigt.  I den senaste serumundersökningen som gjordes i Sverige, 2007, så undersökte man mängden antikroppar i navelsträngsblodet hos gravida kvinnor. Det visar alltså hur mycket antikroppar som överförs från modern till barnet. 96,5 % hade nivåer över den som anses ge immunitet.

Det är således frågan om ren desinformation på sajten vaccin.me

20. Amish och autism

Enligt Dan Olmsted förekommer inte Autism hos Amish eftersom de inte vaccinerar. Dock stämmer det inte. Även om förekomsten av Autism hos Amish är lägre så är den inte försumbar. Man spekulerar vad det beror på och en möjlig förklaring är att det är genetiskt. Även gällande andra syndrom finns det avvikelser jämfört med befolkningen i övrigt, förekomsten av Angelmans syndrom, vissa matsmältningssjukdomar samt dvärgväxt är större hos Amish.

Hur är det då med vaccinationer? En studie gjord av American Academy of Pediatrics bland Amish i Holmes County visade att 68% gett alla sina barn åtminstone en vaccination. Det innebär dock inte att det inte kan finnas fickor där vaccinationsgraden är lägre.

21. Amning ersätter vaccination

Påståendet framförs bland annat i en bloggpost på sajten ”Informationskriget”:

Det bästa en mamma kan göra för sitt barn, utöver att ge trygghet och uppmärksamhet, är att låta barnet amma och att undvika alla vacciner. Med bröstmjölken överförs livsviktiga näringsämnen och immunförsvarsmolekyler till barnet, varav de flesta är svåra att överföra lika bra på andra sätt och vissa är helt omöjliga. Allra bäst blir skyddet om mamman lever och äter nyttigt samt själv har haft barnsjukdomarna, men även utan att ha genomgått barnsjukdomarna så är det bästa att alltid undvika vaccin.

Naturligtvis är det bra att amma. Precis som citatet säger överförs ”immunförsvarsmolekyler” (jag antar att skribenten avser sekretoriskt IgA) via bröstmjölken. Problemet är bara att det skyddet är ganska begränsat både med avseende på skyddets längd och vilka sjukdomar det skyddar emot. Det skyddet räcker en kortare tid och gäller främst sjukdomar som smittar via mag-tarmkanalen och inte för luftburen smitta, exvis Mässling. Vidare påstås i artikeln:

Mammor som själva har haft barnsjukdomarna och som sedan ammar sina barn skyddar dem extra bra under den känsliga spädbarnstiden, vilken räknas sträcka sig till ett års ålder och som i princip är den enda tid som barnsjukdomarna faktiskt kan vara farliga även för friska och välnärda barn. När amningen sedan har upphört och barnet är lite äldre är det helt ofarliga för ett friskt och välnärt barn att få barnsjukdomarna.

Det stämmer inte alls. Som vi redan sett (punkt 5,6 ovan) så dör även helt friska barn i mässlingsepidemier. Att påstå att barnsjukdomar är ”ofarliga” är både fel och ansvarslöst.

22. Har Andrew Wakefield visat en koppling mellan vaccin och autism?

Nej. Det har skrivits spaltkilometer om detta redan, så jag fattar mig kort: År 1998 publicerades en artikel i den ansedda tidningen The Lancet där en brittisk läkare, Andrew Wakefield hävdade att han hittat ett speciellt syndrom hos ett antal Autistiska barn. Han ansåg att detta syndrom orsakats av MPR (eng. MMR) vaccinet.

Vad han inte berättade var:

 1. Att barnen i studien inte alls var slumpmässigt valda, utan kom från en grupp där föräldrarna ansåg att autismen orsakats av vaccinet och därför stämt NHS.
 2. Att Andrew Wakefield emottagit ersättningar av den advotat som företrädde föräldrarna ovan.
 3. Att Andrew Wakefield tagit patent på ett konkurrerande vaccin.
 4. Att Andrew Wakefield förfarit grovt oetiskt och utsatt barn för plågsamma och omotiverade ingrepp.

Av dessa orsaker fråntogs sedermera Wakefield sin läkartitel av GMC. Studien drogs sedermera tillbaka av The Lancet och under de år som gått har ingen oberoende forskare lyckats hitta Wakefields syndrom.

23. Varför skall man vaccinera mot Hepatit B? Det är väl en sexuellt överförd smitta?

Hepatit är en ganska tråkig sjukdom som bland annat kan förstöra levern. Så här säger WHO om hur sjukdomen smittar.

Infection is transmitted from person to person by contact with infected body fluids. Sexual contact is an important mode of transmission, but infection is also transmitted by transfusion of contaminated blood or blood products or by use of contaminated needles or syringes for injections. There is also a risk of transmission through other skin-penetrating procedures, including acupuncture, piercing and tattooing. Perinatal transmission may occur from mother to baby. There is no insect vector or animal reservoir.

Men det innebär inte att bara de promiskuösa och de som injicerar droger är i farozonen i länder där Hepatit B är endemisk. Man kanske inte räknar med att hamna på sjukhus på sin semester, men det händer. Totalt sett så smittas ca 2000 svenskar per år på semestern. Någon bra statistik hur de smittats finns dock inte. Klart är att vistelse i varma länder, lätt klädedräkt, barfota är en riskfaktor. Så här säger CDC:

Hepatitis B virus can survive outside the body at least 7 days. During that time, the virus can still cause infection if it enters the body of a person who is not infected.

Så, man skall inte måla den lede på väggen, men man skall inte heller förminska risken.

Hep_B

24. Stämmer det att en av 912 i ett försök dog av Gardasil?

hpv

Källan till påståendet är Dave Hodges, som hänvisar till ett dokument från Merck.

Dokumentet beskriver en studie på ca 30 000 personer, där ungefär hälften fick Gardasil och hälften placebo. Dödligheten i båda grupperna var ca 0,1%. Således: Dödligheten var inte högre i placebogruppen än i Gardasilgruppen.

The events reported were consistent with events expected in healthy adolescent and adult populations.

Vidare är det värt att notera dödsorsakerna.

The most common cause of death was motor vehicle accident (5 individuals who received GARDASIL and 4 individuals who received AAHS control), followed by drug overdose/suicide (2 individuals who received GARDASIL and 6 individuals who received AAHS control), gunshot wound (1 individual who received GARDASIL and 3 individuals who received AAHS control)

Således: Av de 21 som dog i Gardasilgruppen, dog 5 av trafikolyckor, 2 av överdos/självmord och en blev skjuten. Då har vi kvar 5 dödsfall i Placebogruppen och 12 i Gardasilgruppen:

In addition, there were 2 cases of sepsis, 1 case of pancreatic cancer, 1 case of arrhythmia, 1 case of pulmonary tuberculosis, 1 case of hyperthyroidism, 1 case of post-operative pulmonary embolism and acute renal failure, 1 case of traumatic brain injury/cardiac arrest, 1 case of systemic lupus erythematosus, 1 case of cerebrovascular accident, 1 case of breast cancer, and 1 case of nasopharyngeal cancer in the group that received GARDASIL; 1 case of asphyxia, 1 case of acute lymphocytic leukemia, 1 case of chemical poisoning, and 1 case of myocardial ischemia in the AAHS control group; and 1 case of medulloblastoma in the saline placebo group.

Så, Dave Hodges hanterar datat en aning oärligt, och värre blir det så han fortsätter:

The New England Journal of Medicine found that there remains no conclusive proof that Gardasil altered the course of HPV-16 or HPV-18 infection for which the patient was symptomatic prior to the administration of the first dose.

De som besvärar sig med att läsa studien (länken är fel på hans sida) finner snabbt att studien visar att flickorna i Gardasilgruppen hade signifikant lägre förekomst av HPV än kontrollgruppen.

In young women who had not been previously infected with HPV-16 or HPV-18, those in the vaccine group had a significantly lower occurrence of high-grade cervical intraepithelial neoplasia related to HPV-16 or HPV-18 than did those in the placebo group.