Vanliga missförstånd om vacciner

Ute på webben florerar en uppsjö av felaktigheter gällande vacciner och på denna sida skall jag försöka sammanfatta en del av dem. Förklara var de kommer ifrån och hur det verkligen ligger till. De olika påståendena är inte listade i någon speciell ordning.

Hoppas att någon kan ha nytta av denna sammanfattning. Om du har frågor, synpunkter eller vill påpeka fel går det bra att kommentera artikeln. Som vanligt förutsätts att kommentarer är hövliga och är relevanta för diskussionen. Jag ser även gärna att du anger källor om du kommer med ett påstående.

Notera även att du aldrig skall ta medicinska råd från bloggar på internet. Läs gärna på, men fråga din läkare eller BVC om du är orolig!

1. Vacciner innehåller formaldehyd

Det är faktiskt alldeles sant. Vissa vacciner innehåller små mängder av ämnet formaldehyd. Det är visserligen sant att formaldehyd kan vara giftigt och tom cancerframkallande, men det är även ett faktum att vi människor inte kan leva utan formaldehyd. Vårt blod innehåller alltid en viss mängd formaldehyd, detta eftersom ämnet är en nödvändig komponent för exempelvis syntesen av proteiner och nukleinsyror. Vi får dagligen i oss formaldehyd via födan, ett äpple innehåller exempelvis 6,3-22,3mg/kg. Som alltid är det mängden som är avgörande om ett ämne är giftigt eller ej. De små mängder formaldehyd som finns i vacciner är inte farliga.

formaldehyd_2016-12-20_13-26-57

Varför innehåller då vacciner formaldehyd? Svaret är enkelt: Det är restprodukter från tillverkningen och för att kunna bedöma det hela måste vi se hur mycket formaldehyd det finns i vaccinet. Svaret är försvinnande lite: En dos Ticovac innehåller mindre än 0,5 mikrogram formaldehyd. En vuxen man har 16 milligram formaldehyd i blodet, vilket motsvarar 320 000 doser Ticovac.

Liksom så mycket annat reglerar kroppen det hela själv. Överskottet av formaldehyd gör den sig av med genom att bryta den det i koldioxid och vatten.

Endogenous formaldehyde turnover in humans compared with exogenous contribution from food sources:

Formaldehyde concentration in the blood of mammals resulting from endogenous production is similar in different species with 2.2, 2.4 and 2.6 mg/L in the rat, monkey and humans, respectively (Heck et al., 1982; 1985; Casanova et al., 1988).

http://justthevax.blogspot.com/2009/05/toxin-gambit-part-1-formaldehyde.html

2. Vacciner innehåller kylarvätska

Detta stämmer naturligtvis inte. Det hela är ett missförstånd. Vissa vacciner kan innehålla spår av den polyetylenglykol som används för att inaktivera vacciner. Polyetylenglykol är inte samma sak som det vi vanligtvis kallar glykol (etylenglykol). Etylenglykol är starkt giftigt, medan Polyetenglykol inte är det.

Vissa källor (exempelvis vaccin.me) hävdar även att emulgeringsmedlet Polysorbat 80 är ”glykol”. Även det är fel. Polysorbat är i någon mån en glykol (i ordets vidaste definition, då det innehåller hydroxylgrupper)  men som ordet används normalt, dvs för vätskor för avisning och sänkande av fryspunkt, är det det inte.

Att hävda att polyetylenglykol är ”kylarvätska” vittnar bara  om att man inte förstår skillnaden mellan det vi i dagligt tal kallar ”kylarvätska” (glykol) och gruppen glykoler (dioler eller alkoholetrar). Man kanske även tror att alla alkoholer är samma sak, vilket kan få förödande konsekvenser. Med samma resonemang kan man då enkelt påstå att homeopatika består av 100% kylarvätska (vatten) eller 100% lösningsmedel (sprit, etylalkohol)

3. Den Japanska spädbarnsdödligheten

Påståendet som framförs är följande: ”År 1974 höjde man minimiåldern för vaccinationer till 2 år och samtidigt gick Japan från fjortonde till första plats i listan över länder med lägst spädbarnsdödlighet”. Påståendet stämmer inte. Spädbarnsdödligheten i Japan uppvisar ingen markant ändring mellan 1974 och 1975:

JPN_IM_2015-12-21_21-45-13

Källan till påståendet är en viss Viera Schreibner och den källa (Noble et al, Cherry et al) hon i sin tur hänvisar till har inte den info hon påstår. En välvillig tolkning är att hon missförstått. En annan är att hon helt enkelt fabricerat data för att stöda sin teori. Data över spädbarnsdödligheten i Japan finns fritt tillgängligt, bland annat på Wikipedia.

Vad det står i dessa källor var i stället att antalet ansökningar om ersättning från den Japanska läkemedelsförsäkringen för barn som dött i SIDS sjönk. Barnen dog fortfarande, men eftersom man inte vaccinerade då, fanns ingen grund för ansökan:

The drop in compensation claims suggests that the purported reactions in infants were in large part unrelated developmental events expected commonly in that age group but attributed to vaccine because they were time related analysis of cases with paid claims in the Japanese national compensation system indicates many of the putative cases to be related to other medical conditions. (Cherry et al, s 973)

Läs mera här.

4. Sjukdomar som Mässling och Polio hade redan börjar försvinna före man började vaccinera.

Påståendet brukar sedan illustreras med följande graf:

Notera dock att grafen visar dödligheten. Ser man på incidensen (förekomsten) ser grafen annorlunda ut:

Measles US 1944-2007 inset

I denna graf ser man att förekomsten av mässling var i stort sett konstant, eller rättare sagt gick i vågor som de flesta infektionssjukdomar ända tills man började vaccinera.

Grafen visar med all önskvärd tydlighet att förekomsten av mässling minskade drastiskt då man började vaccinera.

Samma gäller Polio. I början av 50-talet var det en stor polioepidemi i Sverige med 5000 fall varav 3000 blev förlamade. Polioförekomsten varierade mycket mellan åren, men tittar man på hur det såg ut i västvärlden så var trenden att polion ökade under första halvan av 1900-talet, snarare än minskade. Sen började man vaccinera 1957 varpå polion försvann inom några år.

5. Mässling är ofarligt för i övrigt friska barn

Detta påstående får man ofta höra. Som källa brukar anföras olika anekdoter. Vad säger då forskningen? För att få ett vettigt statistiskt underlag måste vi gå tillbaka till tiden före vaccination var allmän. En bra källa är C.L Millers Deaths from measles in England and Wales, 1970-83.

Av de mässlingsrelaterade dödsfallen under denna perion (14 år) var över hälften hos tidigare helt friska barn (”no pre-existing condition”). Så det finns inget fog för att påstå att mässling skulle vara ofarligt. I själva verket tjänar påståendet till att ytterligare skuldbelägga föräldrarna till barn som dött eller skadats i Mässling.

6. Mässling stärker immunförsvaret

Källan till detta påstående är Rudolf Steiner’s livliga fantasi. Rudolf Steiner var en österrikisk mystiker som trodde sig få gudomliga uppenbarelser i form av ”syner”. Dessa syner lärde honom bland annat att de Brittiska öarna flyter på Atlantens vågor och hålls på plats av osynliga ”trådar” från stjärnorna. En annan av hans deliriska fantasier var att våra barnsjukdomar var nödvändiga för människans utveckling.

 …naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt på kort och lång sikt

I dag vet vi bättre.  Enligt en studie som refereras i tidskriften Science visar att mässlingen slår ut immunsystemet för en mycket lång tid, månader eller tom år. Detta gör att de som genomgått mässlingen visserligen har en immunitet som räcker länge mot mässling, men samtidigt är de mottagligare för andra sjukdomar.

Det finns således ingen fördel av att ha haft mässling. I gamla tider, då vi inte hade något sätt att skydda oss var det förnuftigt att se till att barnen fick mässling då det var som minst farligt, säg 7-17 år, men det lyckades inte alltid. Många dog eller skadades för livet.

7. Vaccin innehåller celler från aborterade foster

Vaccin innehåller inte mänsklig vävnad eller celler. Vissa vaccin kräver levande mänskliga celler för att växa i och man använder  cellinjer (MRC-5, WI-38) som härletts från fetal vävnad för över 40 år sedan. De celler som används idag är alltså inte celler från aborterade celler utan immortaliserade cellinjer. Som alltid finns det multipla reningssteg.

I ett uttalande från den Katolska Kyrkan uppmanar man visserligen forskare att undvika material från aborterade foster, men påpekar samtidigt det goda i att vaccinera barn för att skydda dem från sjukdomar.

Läs mera på SBM

8. Vacciner innehåller kvicksilver

Nej. Inga vacciner har någonsin innehållit ”kvicksilver”. Vissa vacciner har innehållit ett kvikcksilversalt: Tiomersal som konserveringsmedel för att förhindra att vaccinet förfars. Mig veterligen innehåller inget av de vacciner som används i de nordiska ländernas barnvaccinationsprogram tiomersal (ibland thiomersal eller timerosal).

9. Vacciner innehåller aluminium

Nej. Inte aluminium, men vissa vaccin innehåller aluminiumsalter som så kallade adjuvanter. Syftet med adjuvanten är att ge en kraftigare reaktion och således en bättre immunologisk respons. Man når en bättre vaccinverkan helt enkelt.

Aluminium förekommer allmänt i naturen och mängderna är ytterst små. Dock kan adjuvanterna orsaka klåda och i vissa fall aluminiumallergi, vilket i sig är ett argument för att hitta andra adjuvanter. Däremot finns det i dagsläget inte något som pekat på att aluminiumsalter skulle kunna ge den typ av neurologiska skador som vissa hävdar.

Vid de studier som utförts av bland annat Tomljenovic and Shaw på oskyldiga apor, har man visserligen kunnat uppvisa skador, men då först efter att man dagligen, under lång tid injicerat doser som är hundratals gånger högre än vid vaccination.

Forskning visar att kroppen själv är mycket bra på att reglera halten av aluminium inom ganska stora spann och det är först vid extremt hög exponering som denna reglering inte fungerar.

10. Är ovaccinerade barn friskare?

Detta hävdas av en del och man verkar då förlita sig på olika typer av anekdoter. Finns det något fog för det påståendet? För att svara på den frågan måste vi göra en utvikning i statistikens underbara värld, för trots påståendet om lögn, förbannad lögn och statistik, så är statistik ett av de bästa verktyg vi har för att analysera data.

För att kunna svara på frågan ”Är ovaccinerade eller vaccinerade barn friskare” borde vi undersöka en tillräckligt stor grupp ovaccinerade barn och jämföra med en helst lika stor grupp vaccinerade. I övrigt bör grupperna vara jämförbara, dvs åldersmässigt, föräldrarnas socialgrupp, land etc. Redan här inser vi problemen: Det är svårt att hitta tillräckligt många ovaccinerade barn och att undanhålla en grupp barn från vaccinationer är oetiskt.

Återstår då att jämföra med barn som inte är vaccinerade av andra orsaker och sådana jämförelse har gjorts, exempelvis i Tyskland år 2011. Den så kallade KIGGS studien. Resultatet presenterades i den Tyska läkartidningen och man konstaterar att då man jämför grupperna så är den enda skillnaden att de vaccinerade inte insjuknade i de sjukdomar man vaccinerade emot. I övrigt såg man ingen skillnad på grupperna. Baserat på denna studie kan man inte säga att ovaccinerade skulle vara friskare, snarare tvärtom.

Nu har denna studie svagheter. Den största är gruppstorlekarna. 13 499 vaccinerade och 97 ovaccinerade. Det gör att felmarginalen för de ovaccinerade blir ganska stor.

Naturligtvis så gillade inte alls vissa vaccinmotståndare resultatet i denna undersökning. Så en tysk homeopat, Andreas Bachmair gjorde en egen studie, genom att göra en webbenkät på sin webbplats. Han jämförde sedan resultaten med KIGGS och proklamerade att ovaccinerade minsann var friskare.

Åter till vår vän statistiken: För ett tillförlitligt statistiskt resultat, måste man vara noggrann med indata. Frågar man enbart Republikaner om Obama gör ett bra jobb, kanske resultatet inte blir representativt. I Bachmairs fall bestod det statistiska underlaget av föräldrar som besöker anti-vaccinsajter. Någon kontroll av uppgifterna gjordes inte heller. Kort sagt – En värdelös gallup.

Finns det då andra studier? Jo, bland annat en från Filippinerna som visar att vaccinerade barn är smartare (klarar skolan bättre) än ovaccinerade.

Så, för att sammanfatta: Det finns inget vetenskapligt stöd för påståenden att ovaccinerade skulle vara friskare.

11. Har Japan förbjudit HPV-vaccinet?

Så här står det i tidningen ASAHI SHIMBUN:

The health ministry decided June 14 to withdraw its recommendation for a vaccination to protect girls against cervical cancer after hundreds complained about possible side effects, including long-term pain and numbness.

I samma artikel kan man även läsa att det är frågan om 179 rapporterade fall på 8 900 000 vaccinationer, eller en förekomst på 1,9 fall per 100 000 vaccinationer. Detta är lägre än vad man kan vänta sig i en helt slumpmässigt urval.

Vaccinet finns kvar, men efter policyändringen är det få som tar det. Detta är tråkigt eftersom 2 700 kvinnor per år dör i Japan i HPV-relaterad cancer.

 12. Har CDC mörkat data kring autism och vaccin?

Påståendet är att CDC (Center for Disease Control) i USA har manipulerat data och förstört data som skulle visa att färgade barn skulle löpa en större risk för autism i samband med vaccinationer.

Fjädern som i detta fall blivit en höna är att en anställd vid CDC, William Thompson haft samarbetsproblem med sina kolleger. Han har beklagat sig per telefon för Brian Hooker som bandat in samtalen i hemlighet och sedan gett materialet till Andrew Wakefield som sedan publicerat valda delar (som stöder hans teori) på YouTube och i en film som heter ”Vaxxed

Brian Hooker har sedan begärt ut datat från CDC och även fått det, vilket direkt visar hur befängda påståendena om ”mörkning” och ”förstörande” av data är. Hooker, som är involverad i rättsprocesser gällande vacciner och autism har sedan gjort en subgruppsanalys. Kontentan av analysen kan sammanfattas av xkcd:

Significant

Men kort sagt: Om man bryter ned data i tillräckligt små bitar, så ökar risken för slumpmässiga samband, men om man accepterar slutsatsen att vaccinerade, icke-vita, pojkar har en förhöjd risk, så måste man även acceptera slutsatsen att alla övriga inte har någon risk.

Även påståendet att CDC skulle ha manipulerat, underhållit eller förstört data är felaktigt. Att CDC förstört papperskopior av gammalt data stämmer, men allt orginaldata finns kvar på CDCs servrar:

All the associated MMR-Autism Study computer files have been retained on the Immunization Safety Office computer servers since the inception of the study and they continue to reside there today.

Finns en längre förklaring på LeftBrain-RightBrain där även det finns en länk till det data som skulle ha förstörts.

William Thompson själv har gjort ett skriftligt uttalande där han ger sin syn på saken. Kontentan är att han är bekymrad att man inte utredde gruppen med färgade pojkar ytterligare. Han hävdar vidare att man inte följde protokollet, vilket dock motsägs av dokumenten från CDC. Han är dock tydlig med att han inte själv tror på någon koppling:

The fact that we found a strong statistically significant finding among black males does not mean that there was a true association between the MMR vaccine and autism-like features in this subpopulation (källa)

 13. Men vacciner fungerar väl inte? Man har ju haft utbrott i populationer som varit 100% vaccinerade?

Uttalandet ackompanjeras oftast med en hänvisning till denna text från CDC.

Inga vacciner är 100% effektiva. För mässlingsvaccinet anger Wikipedia 96%. Detta innebär att om 100 vaccinerade personer smittas, insjuknar i värsta fall 4 personer, vilket naturligtvis är beklagligt, men betydligt bättre än att 100 insjuknar.

En annan sak som bör noteras är att fallet som beskrivs inträffade 1983, under den tiden då man ännu gav bara en dos mässlingsvaccin. År 1989 ändrades rekommendationen till två doser, där den andra inte är en egentlig boosterdos, utan en för att fånga upp de på vilka den första dosen inte ”bitit”.

Vidare sägs i texten:

community spread was principally among unvaccinated preschool children

Vilket är helt i enlighet med vad man sett på andra håll. Dvs ovaccinerade har som väntat en avsevärt större risk att insjukna.

 The infrequent occurrence of measles among highly vaccinated persons suggests that this outbreak may have resulted from chance clustering of otherwise randomly distributed vaccine failures in the community.

Vilket leder oss till diskussionen om flockimmunitet. Många tror felaktigt att flockimmunitet hindrar sjukdomar helt, men det är inte riktigt så enkelt. Förklaringen är i stället att om flockimmuniteten är tillräckligt bra, slutar sjukdomarna cirkulera. En person kan fortfarande bli smittad, exempelvis av en person som smittats i ett land där sjukdomen är endemisk (allmänt förekommande), men någon epidemi bryter då ej ut.

Kort sagt. Ovaccinerade har en avsevärt större risk att insjukna, även om alla andra faktorer är lika. I denna studie, Individual and Community Risks of Measles and Pertussis Associated With Personal Exemptions to Immunization, har man undersökt incidensen av barnsjukdomar hos sådana som av olika orsaker hoppat över de vaccinationer som annars är obligatoriska för Amerikanska skolbarn. Studien fann att risken att insjukna i Mässling var 22,2 gånger högre och 5,9 gånger högre för kikhosta.

Exemptors were 22.2 times (95% confidence interval [CI], 15.9-31.1) more likely to acquire measles and 5.9 times (95% CI, 4.2-8.2) more likely to acquire pertussis than vaccinated children.

Sedan är det ju så att man inte kan vaccinera alla. Personer med nedsatt immunförsvar bör inte få levande, men försvagade vaccin, eftersom det då kan bli allvarligt sjuka. Om en sådan person smittas av ”vilt” mässlingsvirus är dödligheten 40-70%, men har vi flockimmunitet så skyddas även dessa, helt enkelt genom att mässlingen inte cirkulerar.

 14. Läser läkare bara fyra timmar om vaccin?

Källan till påståendet verkar vara Eleonor Magnusson:

fyratimmar_2016-01-18_19-12-05

Nu vet jag inte hur hon formulerade sin fråga och ens vem hon frågade, men påståendet stämmer inte. Det finns inte någon kurs som heter ”vacciner” i stället läser man en räcka ämnen. En svensk läkarstuderande läser:

 • 12 veckor immunologi
 • 10 veckor farmakologi
 • 18 veckor cellkemi
 • 10 veckor infektionsmedicin

Detta på toppen av naturvetenskaplig gymnasieutbildning och parat med ytterligare 170 veckors medicinsk, vetenskaplig högskoleutbildning.

Läs mera på sidan 8-9 i utbildningsprogrammet för läkare vid Uppsala Universitet.

Eftersom Eleonor säger sig frågat Umeå Universitet kontaktade jag dem och fick följande svar:

Som du anat stämmer inte det som skrivs på bloggen och det finns heller inte information i materialet som gör att vi kan spåra informationen till källan för att förstå vad som missuppfattats.

Vaccinationer och immunsystemet behandlas återkommande gånger under utbildningen. En hel kurs ägnas åt virus, bakterier och immunsystemet på en grundläggande nivå (Attack och försvar 13,5 hp). Sedan återkommer undervisning om kliniska manifestationer av infektioner och inflammationer på klinisk kurs 3 (reumatologi och infektionsmedicin), klinisk kurs 4 (neurologi), samt vaccinationer igen på klinisk kurs 5 (pediatrik).

Uppdatering: 2016-04-04

Svaret på frågan som Eleonor ställt till Umeå Universitet, gällde en viss kurs. Inte hela läkarutbildningen. Kursen i fråga heter ”Attack och försvar” och är inte en klinisk kurs utan en 13,5hp kurs tidigt på utbildningen och fokus ligger inte där på klinisk handläggning. Denna kunskap kommer senare på utbildningen integrerat med sjukdomsläran.

Att då påstå att ”läkare bara har 4 salstimmar” är naturligtvis gravt felaktigt.

15. Vaccin fungerar inte på små barn under 2 år

Barn under 2 år har visst egna immunförsvar. Det är därför vaccin som ges under spädbarnsåret ger skydd, vilket har visats i otaliga studier. Det stämmer att barn får antikroppar från modern via moderkakan. Dessa räcker dock i medeltal inte längre än 6 månader, även om de för ett litet antal barn kan finnas kvar i ett år eller längre i sådana mängder att de stör immunitetssvaret vid vaccination.

Mera info hittar du i Läkartidningen

16. Förr ansågs inte Mässling vara en farlig sjukdom

Den exakta källan är osäker, men man brukar anföra citat från ”Hemmets Läkarebok”. Där det säga att Mässling är en ”relativt ofarlig sjukdom”. Vilket naturligtvis är sant. Om man jämför med Difteri (27 st), Kikhosta (77 st) etc, så dog färre i Mässling (4 st) år 1930.

En mera auktoritativ källa är kanske Nordisk Familjebok, som skriver:

Dödligheten i sjukdomen är mycket växlande alltefter epidemiens art och de sjukes vård. I ena epidemien kan den uppgå till 2-3 proc., i den andra till 8-10 proc. Under samma epidemi kan den under goda ekonomiska förhållanden uppgå till 3 proc., under sämre förhållanden till 6-8 proc. och under usel vård ända till öfver 50 proc. Då få barn undgå sjukdomen, skördar den alltså ingalunda få offer.

Så sade man år 1913.

17. Är vaccinerade barn mera allergiska?

Påståendet om framförs är att antal personer med allergi ökar dramatiskt och att orsaken är vaccin. Notera, det är alltid vaccinet. Om man ser på en period av 100 år och vad som ändrat under den, så är det massor. Vi har urbaniseringen. Tillgång till rent vatten. Hälsovård. TV, Radio etc. Om det verkligen är så att allergier ökat och att det inte bara är så att vi blivit bättre på att diagnosticera, så borde vi studera alla faktorer som ändrat, tex kosten och inte sikta in oss på en ganska osannolik faktor.

Hursomhelst är det eventuella sambandet mellan Vaccin och allergi något som utretts noga. Vi har KIGGS studien ovan och andra studier. Forskningsläget sammanfattas av en metastudie från Cochrane enligt följande:

We could assess no significant association between MMR immunisation and the following conditions: autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait disturbance, Crohn’s disease, demyelinating diseases, or bacterial or viral infections. The methodological quality of many of the included studies made it difficult to generalise their results.

 18. Rapporter om svimningsanfall efter HPV-Vaccination

Tonårsflickor svimmar, armar och ben domnar, kan vi läsa i en artikel från tex GP. Finns det någon rationell förklaring för detta annat än att det orsakas av vaccinet? Det finns det faktiskt. Sådant kan orsakas av själva vaccinationen, om än inte av vaccinet. Det är helt enkelt en form av masshysteri, betydligt äldre än alla vaccinationer.

Fainting, twitching, nausea… What is really going on when a group – and it’s almost always teenage girls – exhibit real symptoms without organic cause? Carol Morley explains how her fascination with mass psychogenic illness led to her film The Falling, the story of a fainting epidemic at a girls’ school

Följande artikel ger en utmärkt sammanfattning.

19. Antikroppar mot röda hund

Röda Hund är en oftast ganska harmlös sjukdom, såvida det inte är frågan om en gravid kvinna. Om en gravid insjuknar i Röda Hund finns en viss risk att barnet får så kallat Kongenitalt Rubellasyndrom (KRS). Ett barn med KRS föds med mer eller mindre allvarliga missbildningar. Det är den främsta orsaken till att man vaccinerar mot Röda Hund. Före man vaccinerade mot röda hund föddes i medeltal 14 barn per år i Sverige med svåra fall av KRS. Efter att man vaccinerat har inga barn i Sverige fötts med detta syndrom.

I en artikel på sajten vaccin.me hävdas att gravida kvinnor saknar antikroppar mot Röda Hund. Källan är Meyer Eisensteins antivaccinbok. Påståendet är felaktigt.  I den senaste serumundersökningen som gjordes i Sverige, 2007, så undersökte man mängden antikroppar i navelsträngsblodet hos gravida kvinnor. Det visar alltså hur mycket antikroppar som överförs från modern till barnet. 96,5 % hade nivåer över den som anses ge immunitet.

Det är således frågan om ren desinformation på sajten vaccin.me

20. Amish och autism

Enligt Dan Olmsted förekommer inte Autism hos Amish eftersom de inte vaccinerar. Dock stämmer det inte. Även om förekomsten av Autism hos Amish är lägre så är den inte försumbar. Man spekulerar vad det beror på och en möjlig förklaring är att det är genetiskt. Även gällande andra syndrom finns det avvikelser jämfört med befolkningen i övrigt, förekomsten av Angelmans syndrom, vissa matsmältningssjukdomar samt dvärgväxt är större hos Amish.

Hur är det då med vaccinationer? En studie gjord av American Academy of Pediatrics bland Amish i Holmes County visade att 68% gett alla sina barn åtminstone en vaccination. Det innebär dock inte att det inte kan finnas fickor där vaccinationsgraden är lägre.

21. Amning ersätter vaccination

Påståendet framförs bland annat i en bloggpost på sajten ”Informationskriget”:

Det bästa en mamma kan göra för sitt barn, utöver att ge trygghet och uppmärksamhet, är att låta barnet amma och att undvika alla vacciner. Med bröstmjölken överförs livsviktiga näringsämnen och immunförsvarsmolekyler till barnet, varav de flesta är svåra att överföra lika bra på andra sätt och vissa är helt omöjliga. Allra bäst blir skyddet om mamman lever och äter nyttigt samt själv har haft barnsjukdomarna, men även utan att ha genomgått barnsjukdomarna så är det bästa att alltid undvika vaccin.

Naturligtvis är det bra att amma. Precis som citatet säger överförs ”immunförsvarsmolekyler” (jag antar att skribenten avser sekretoriskt IgA) via bröstmjölken. Problemet är bara att det skyddet är ganska begränsat både med avseende på skyddets längd och vilka sjukdomar det skyddar emot. Det skyddet räcker en kortare tid och gäller främst sjukdomar som smittar via mag-tarmkanalen och inte för luftburen smitta, exvis Mässling. Vidare påstås i artikeln:

Mammor som själva har haft barnsjukdomarna och som sedan ammar sina barn skyddar dem extra bra under den känsliga spädbarnstiden, vilken räknas sträcka sig till ett års ålder och som i princip är den enda tid som barnsjukdomarna faktiskt kan vara farliga även för friska och välnärda barn. När amningen sedan har upphört och barnet är lite äldre är det helt ofarliga för ett friskt och välnärt barn att få barnsjukdomarna.

Det stämmer inte alls. Som vi redan sett (punkt 5,6 ovan) så dör även helt friska barn i mässlingsepidemier. Att påstå att barnsjukdomar är ”ofarliga” är både fel och ansvarslöst.

22. Har Andrew Wakefield visat en koppling mellan vaccin och autism?

Nej. Det har skrivits spaltkilometer om detta redan, så jag fattar mig kort: År 1998 publicerades en artikel i den ansedda tidningen The Lancet där en brittisk läkare, Andrew Wakefield hävdade att han hittat ett speciellt syndrom hos ett antal Autistiska barn. Han ansåg att detta syndrom orsakats av MPR (eng. MMR) vaccinet.

Vad han inte berättade var:

 1. Att barnen i studien inte alls var slumpmässigt valda, utan kom från en grupp där föräldrarna ansåg att autismen orsakats av vaccinet och därför stämt NHS.
 2. Att Andrew Wakefield emottagit ersättningar av den advotat som företrädde föräldrarna ovan.
 3. Att Andrew Wakefield tagit patent på ett konkurrerande vaccin.
 4. Att Andrew Wakefield förfarit grovt oetiskt och utsatt barn för plågsamma och omotiverade ingrepp.

Av dessa orsaker fråntogs sedermera Wakefield sin läkartitel av GMC. Studien drogs sedermera tillbaka av The Lancet och under de år som gått har ingen oberoende forskare lyckats hitta Wakefields syndrom.

23. Varför skall man vaccinera mot Hepatit B? Det är väl en sexuellt överförd smitta?

Hepatit är en ganska tråkig sjukdom som bland annat kan förstöra levern. Så här säger WHO om hur sjukdomen smittar.

Infection is transmitted from person to person by contact with infected body fluids. Sexual contact is an important mode of transmission, but infection is also transmitted by transfusion of contaminated blood or blood products or by use of contaminated needles or syringes for injections. There is also a risk of transmission through other skin-penetrating procedures, including acupuncture, piercing and tattooing. Perinatal transmission may occur from mother to baby. There is no insect vector or animal reservoir.

Men det innebär inte att bara de promiskuösa och de som injicerar droger är i farozonen i länder där Hepatit B är endemisk. Man kanske inte räknar med att hamna på sjukhus på sin semester, men det händer. Totalt sett så smittas ca 2000 svenskar per år på semestern. Någon bra statistik hur de smittats finns dock inte. Klart är att vistelse i varma länder, lätt klädedräkt, barfota är en riskfaktor. Så här säger CDC:

Hepatitis B virus can survive outside the body at least 7 days. During that time, the virus can still cause infection if it enters the body of a person who is not infected.

Så, man skall inte måla den lede på väggen, men man skall inte heller förminska risken.

Hep_B

24. Stämmer det att en av 912 i ett försök dog av Gardasil?

hpv

Källan till påståendet är Dave Hodges, som hänvisar till ett dokument från Merck.

Dokumentet beskriver en studie på ca 30 000 personer, där ungefär hälften fick Gardasil och hälften placebo. Dödligheten i båda grupperna var ca 0,1%. Således: Dödligheten var inte högre i placebogruppen än i Gardasilgruppen.

The events reported were consistent with events expected in healthy adolescent and adult populations.

Vidare är det värt att notera dödsorsakerna.

The most common cause of death was motor vehicle accident (5 individuals who received GARDASIL and 4 individuals who received AAHS control), followed by drug overdose/suicide (2 individuals who received GARDASIL and 6 individuals who received AAHS control), gunshot wound (1 individual who received GARDASIL and 3 individuals who received AAHS control)

Således: Av de 21 som dog i Gardasilgruppen, dog 5 av trafikolyckor, 2 av överdos/självmord och en blev skjuten. Då har vi kvar 5 dödsfall i Placebogruppen och 12 i Gardasilgruppen:

In addition, there were 2 cases of sepsis, 1 case of pancreatic cancer, 1 case of arrhythmia, 1 case of pulmonary tuberculosis, 1 case of hyperthyroidism, 1 case of post-operative pulmonary embolism and acute renal failure, 1 case of traumatic brain injury/cardiac arrest, 1 case of systemic lupus erythematosus, 1 case of cerebrovascular accident, 1 case of breast cancer, and 1 case of nasopharyngeal cancer in the group that received GARDASIL; 1 case of asphyxia, 1 case of acute lymphocytic leukemia, 1 case of chemical poisoning, and 1 case of myocardial ischemia in the AAHS control group; and 1 case of medulloblastoma in the saline placebo group.

Så, Dave Hodges hanterar datat en aning oärligt, och värre blir det så han fortsätter:

The New England Journal of Medicine found that there remains no conclusive proof that Gardasil altered the course of HPV-16 or HPV-18 infection for which the patient was symptomatic prior to the administration of the first dose.

De som besvärar sig med att läsa studien (länken är fel på hans sida) finner snabbt att studien visar att flickorna i Gardasilgruppen hade signifikant lägre förekomst av HPV än kontrollgruppen.

In young women who had not been previously infected with HPV-16 or HPV-18, those in the vaccine group had a significantly lower occurrence of high-grade cervical intraepithelial neoplasia related to HPV-16 or HPV-18 than did those in the placebo group.

17 tankar på “Vanliga missförstånd om vacciner

 1. Sevärt klipp från den norska serien ”Folkeopplysningen”

  Hvor skumle er ingrediensene i vaksiner?
  Andreas Wahl får hjelp av immunolog Tone Fredsvik Gregers til å lage HPV-vaksine.

 2. Önskar jag aldrig tagit TBE-vaccinen. Någonting i kroppen triggades efter första dosen, men efter andra dosen gick allt åt helvete. Får jag i mig däggdjur får jag reaktion sju timmar senare, spyr om jag anstränger mig och faller i medvetande. Detta håller i sig i två dygn och jag behöver antihistamin.
  Kan jag ha fått skiten av någonting annat? Ja, jag blev fästingbiten ett år tidigare och alla år tidigare, men proverna är negativa mot alpha-gal även om jag har samma symptom.

  Varför misstänker jag vaccinet? Första dosen tog jag 1 april. Därefter smärta vid träning från april. Andra dosen tog jag 31 juli. Två dagar senare hade jag konstant smärta i ett halvår tills jag förstod att det är allt från däggdjur jag inte längre klarar av.

  Övriga vaccin jag tagit har jag tålt även om jag fick en kort reaktion av svininfluensavaccinet. Jag förstår att man kan få biverkningar av vaccin och att man även kan ha oturen att drabbas av själva sjukdomen man vaccinerar sig mot, men att bli allergisk mot intag av däggdjur, ja, den var ny för mig.

  Jag har rapporterat in det till läkemedelsverket, men jag räknar absolut inte med att det kommer ske någon som helst utredning. Det hade förstås varit intressant att veta hur TBE-vaccin framställs och om det finns någon möjlighet att alpha-gal slunkit med.

  För övrigt har hela sjukvårdssystemet varit det sämsta jag varit med om där ingen vill ta hand om ens ärende och där det i stället är enklare att säga att man lider av IBS för läkaren ska bli av med problemet. Hade jag inte hittat mitt vaccinationskort hade jag aldrig sett sambandet.

  För min del är jag bränd när det kommer till att vaccinera sig.

 3. Tjena Anders och så KUL att se mig på bild här på din blogg! 😀

  Skämt åsido så vet de/ni exakt var detta uttalande kommer när det rör läkarnas brister i utbildningen när det rör vaccin, eftersom Magnus Hultin (Programrådsordförande för läkarutbildningen i Umeå) kontaktat mig för att fråga om detta, och de är alltså fullt medvetna om att det är den som är utbildningsansvarig för läkarutbildningen samt de som är ansvariga på ”Attack och Försvar” som medgett denna fatala miss i läkarnas utbildningssystem! 😀

  Magnus fick en skärmdump av det mailet från dem, och det är lite märkligt att inte det också läggs in 😉 med tanke på att det är Magnus skärmdump av mitt uttalande som du nu lagt upp.

  Och btw, nu är det ju inte bara jag som grävt upp detta 🙂 det togs ju även upp i radioprogrammet Kaliber i P1, att Läkemedelsverket medvetet inte utbildar läkarna i läkemedelsbiverkningar.

  Så, du kanske borde strida för rätt sak istället?

  Ha en fin dag! 🙂

 4. Hej!
  Inlägget från Eleonor innehåller felaktigheter. Ber att få korrigera några av dem.
  1. Läkemedelsverket har inget inflytande över innehållet på läkarutbildningen.
  2. Svaret från kursansvarig på Attack och Försvar löd ”Hej! På Attack och Försvar har vi ungefär 4 ”rena” salstimmar rörande vaccin och vaccinologi. Dock kommer ämnet upp på ett flertal andra föreläsningar.” Attack och försvar är inte en klinisk kurs utan en kurs tidigt på utbildningen och fokus ligger inte där på klinisk handläggning. Denna kunskap kommer senare på utbildningen integrerat med sjukdomsläran.
  3. Det medicinska kunskapsfältet utvecklas hela tiden. Den öppna rapporteringen och diskussionen om mediciners och olika behandlingsmetoders effekter och biverkningar är essentiell för trovärdighet och fortsatt kunskapsutveckling. Därför har läkarstudenterna en termins självständigt vetenskapligt arbete under handledning (examensarbete) och tränas där i olika vetenskapliga metoder inklusive källkritik. Just källkritiken är essentiell för att kunna värdera vad man ska tro på.

  Med vänlig hälsning,
  Magnus Hultin
  Programrådsordförande för läkarutbildningen vid Umeå universitet

  • Hej Magnus, vad intressant att få ett svar av dig här, med tanke på att ditt svar på mitt mail uteblev efter din första kontakt.

   Ja, där syns klart och tydligt; det är frågan om 4 salstimmar om vaccin. Det fanns heller ingen obligatorisk kurslitteratur, ska jag lägga in den skärmdumpen av mailet också på min hemsida?

   4 salstimmar är dessutom endast 4 x 45 minuter, vilket innebär att det är 3 timmar det rör sig om. Även om ämnet ”kommer upp” under någon annan lektion. Synd att ni inte anser det viktigare att lära er om vacciners biverkningar och risker än så?

   Men jo, Läkemedelsverket har stor påverkan på vad läkarna lär sig eller inte rörande biverkningar (och mycket mer); men du kanske inte har hunnit lyssna på programmet Kaliber (P1) ännu som jag rådde dig att lyssna på, där anställda vid Läkemedelsverket tog upp just denna problematik?

   Har du läst Peter Gøtzsches bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”?
   Rekommenderar den annars!

   Om detta faktiskt togs på allvar så skulle ni bli mer trovärdiga.

   Tack!

   Eleonor

   • Det var bra att missförståndet klarades upp. Du, Eleonor hade frågat om en viss kurs, men på din blogg formulerar du det så att man får intrycket att det gäller hela läkarutbildningen, vilket helt klart inte stämmer.

    Intressant annars att du nämner Peter Gøtzsche som ju är pro-vaccin. Hans inlägg i debatten, liksom Gen Goldacre’s ”Bad Pharma” är viktiga inlägg i debatten och det finns absolut en medvetenhet bland berörda om problemen. Det pågår ett arbete mot dels bättre transparens inom forskningen, dels bättre rapportering av alla medicinbiverkningar.

   • Nej, Anders, det handlade om hela utbildningen, så det är inget missförstånd alls, och det var precis det svaret jag fick av dem när jag frågade om hur mycket läkarna fick lära sig om vaccin på hela sin utbildning.

    Huruvida Peter är för eller inte finner jag tämligen ointressant, det som är intressant är att ni hela tiden väljer bort att se hur läkemedelsindustrin styr läkarnas intressen och utbildning. Det är skrämmande. På riktigt!

   • Nej, det gällde en specifik kurs, inte hela utbildningen. Det framgår klart av det svar du fått från UMU. Varför du framhärdar trots bättre vetande vet jag inte. Att läkemedelsindustrin skulle styra läkarnas utbildning stämmer inte heller.

    Tror inte vi kommer så mycket längre här tyvärr.

   • Så nu menar du att du vet vad jag frågade, och de svarade på? Detta var deras svar när jag frågade om HELA UTBILDNINGEN.

    Så hur mycket du än försöker försvara den, så tyvärr.

    Jag tror baske mig att jag postar skärmdumpar på varje mail i fortsättningen. Tidigare har jag inte gjort det för jag ville inte hänga ut de stackarna med namn som svarat och varit ärliga. Men i fortsättningen kan du gå in på bloggen på min hemsida. 🙂

   • Det framgår klart av Magnus Hultins svar här vad de svarade. Påståendet att svenska läkare bara skulle läsa 4 timmar ”om vaccin” på hela utbildningen är felaktigt och faller dessutom på sin egen orimlighet. Jag avslutar härmed denna diskussion. Du är välkommen att kommentera annat om du skulle hitta direkta fel i texten på bloggen.

 5. Min exakta fråga till Umeå Universitet var:

  ”Hejsan, jag har en fundering rörande hur lång studietid det är på just vaccin för studenterna som går detta program (Läkarprogrammet, 330 hp)?

  Tacksam för svar om antal timmar, poäng och studielitteratur. Jag vill ha svar via mail.

  Varma hälsningar, Eleonor Magnusson”

  Och deras exakta svar var:

  ”Hej,

  På Attack och Försvar har vi ungefär 4 ”rena” salstimmar rörande vaccin och vaccinologi. Dock kommer ämnet upp under ett flertal andra föreläsningar.

  Med vänlig hälsning

  Jörgen”

  Men du behöver inte oroa dig, jag ska lägga upp skärmdumparna så att ingen kan ifrågasätta. 🙂 Med hänvisning.

  • Det framgår helt klart av svaret att det bara gäller en kurs och inte hela utbildningen. Att du sedan uppenbarligen inte fått svar på hela din fråga är sedan en annan sak. Hursomhelst så kan du sova tryggt i förvissningen att en läkare kan en hel massa om alla de faktorer som spelar in i hur man bedömer vaccinationer.

   Själva frågan din är ganska underligt formulerad. Varför frågade du inte: ”Mur mycket läser man om plåster”? De 10 veckor en läkarstuderande läser om farmakologi lär tex personen att bedöma verkan av de ämnen som finns i vacciner. 12 veckor immunologi hur människan immunsystem fungerar etc.

   • Nej det du envist hävdar stämmer inte. Vi har dessutom fått det bekräftat av flertalet läkare att bristerna i utbildningen stämmer, och att de inte får lära sig om biverkningar mer än att det kan bli rött och ömt – det faktum som de anställda på Läkemedelsverket tar upp som ett stort problem i Kaliber i P1.

 6. Den här sidan har inte ens en skribent som vågar stå upp för vem han är? Ger mycket liten trovärdighet till det som skrivs här. Vill man hålla sig dold så har man säkerligen mycket att dölja.

  • Eftersom det finns källor till allt som skrivs här så är det faktiskt ganska ovesäntligt vem jag är eller hur? Jag är själv inte medicinare och åberopar inget auktoritesagrument. Det viktiga är källorna så att man själv kan verifiera det jag skriver!

   Har du annars några konkreta frågor så svarar jag gärna. Hittar du några fel på sidan så påpeka det gärna så skall jag se till att de blir rättade!

 7. Hej! Anders, jag ser inga källor? Många hänvisningar till wikipedia (som inte räknas som tillförlitlig källa, åtminstone inte inom universitetsstudier och eller högre utbildning och forskning) samt länkar till olika tidningsartiklar?

  • Hej Marina, Det skulle vara lättare att svara om du var konkret. Just den artikeln är väldigt lång och har många referenser. exempelvis stycket om Formaldehyd har fem referenser av olika typ. Studier, bloggar, information från myndigheter. Alla dessa har i sig referenser. Ta texten från EFSA som exempel. Gällande mässling så finns exempelvis Millers studie och M J Mina et al som länkas via artikeln i Science. Att Wikipedia inte skall användas som PRIMÄRkälla är sant, men de Wikipedia-artiklar jag hänvisar till har i sin tur källhänvisningar.

Lämna ett svar till AndersG Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s